Cartera de servicios digitales de atención ciudadana

Clig7eyUkAEyLRL.jpg large

La revolución tecnológica ha transformado la manera de ofrecer servicios a la ciudadanía. La ciudadanía pide servicios más ágiles y personalizados, que se adecuen a sus preferencias personales.
En la jornada “Cartera servicios digitales de atención ciudadana. Servicios para la experiencia ciudadana “, que tuvo lugar ayer en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, los profesionales de gencat repasaron la estrategia corporativa de los diversos servicios digitales que ofrecen (redes, móviles, webs, trámites , imágenes, dominios, mensajería instantánea, gestores de consultas, boletines, consultas) y avanzaron algunas de las futuras líneas de trabajo como la puesta en marcha de un bot del servicio de mensajería instantánea Telegram o la puesta en marcha de una cuenta corporativo de Periscope próximamente.

Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana

Clig7eyUkAEyLRL.jpg large

La revolució tecnològica ha transformat la manera d’oferir serveis a la ciutadania. La ciutadania demana serveis més àgils i personalitzats, que s’adeqüin a les seves preferències personals.

A la jornada “Cartera serveis digitals d’atenció ciutadana. Serveis per a l’experiència ciutadana”, que va tenir lloc ahir al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, els professionals de gencat van repassar l’estratègia corporativa dels diversos serveis digitals que s’ofereixen (xarxes, mòbils, webs, tràmits, imatges, dominis, missatgeria instantània, gestors de consultes, butlletins, consultes) i van avançar algunes de les futures línies de treball com la posada en marxa d’un bot del servei de missatgeria instantàniaTelegram o la posada en marxa d’un compte corporatiu de Periscope properament.

 

La Generalitat pionera en l’obertura d’un canal a Telegram

telegramLa Generalitat ha posat en marxa un nou canal de comunicació a Telegram a través del qual es difonen continguts i informacions d’alt valor de servei per a la ciutadania. És el primer govern europeu que aposta per aquesta eina, tal com ja fan alguns partits polítics, mitjans de comunicació i empreses.

Els ciutadans que es vulguin subscriure han descarregar-se l’aplicació Telegram i cercar-hi el nom del canal, gencat. També s’hi pot accedir des d’un navegador, a l’adreça telegram.me/gencat.  Un cop subscrits, els usuaris poden llegir tot l’historial de missatges. L’activitat del Govern en aquesta plataforma s’emmarca en  la voluntat d’oferir una Administració puntera que fa efectius els principis de transparència, col·laboració i participació.

Telegram permet, a través dels canals, enviar missatges d’un emissor a molts receptors i, des d’un punt de vista tècnic, Telegram destaca per la seguretat en les comunicacions i per disposar d’una API (interfície de programació d’aplicacions) oberta i un protocol lliure.

El canal @gencat s’afegeix al servei de consultes d’atenció ciutadana del 012, telegram.me/gencat012 que funciona des de setembre de 2014. Es tracta d’un servei gratuït i funciona com a complement de l’atenció telefònica del 012 que, des que es va posar en marxa, ha atès 7.000 consultes.

Recull de premsa
Diari Ara (15.5.2016)
3/24  (15.5.2016)
Vilaweb (15.5.2016)
La Vanguardia (15.5.2016)
El Nacional (15.5.2016)
El Punt Avui (15.5.2016)
Directe.cat (15.5.2016)
Mon.cat (16.5.2016)
E-notícies (15.5.2016)

Primera Marató de Donants de Sang 2.0, les xarxes al servei de l’altruïsme

El Banc de Sang va organitzar la 1a Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya amb l’objectiu de remuntar les reserves de sang i aconseguir 5.000 donacions extra. Per incrementar la donació, es va dissenyar una campanya especial en la qual els seguidors de les xarxes socials difonien l’esdeveniment. Es va seleccionar una quarantena de donants anònims seguidors de les xarxes socials del Banc de Sang: els Ambaixadors 2.0. Quines eren les seves funcions?

Read More »

Primera Maratón de Donantes de Sangre 2.0, las redes al servicio del altruismo

El Banco de Sangre organizó la 1a Maratón de Donantes de Sangre 2.0 de Cataluña con el objetivo de remontar las reservas de sangre y conseguir 5.000 donaciones extra. Para incrementar la donación, se diseñó una campaña especial en la que los seguidores de las redes sociales difundían el evento. Se seleccionó a una cuarentena de donantes anónimos seguidores de las redes sociales del Banco de Sangre: los Embajadores 2.0. ¿Cuáles eran sus funciones?

Read More »

Administracions 2.0 per a una ciutadania 2.0

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha publicat el llibre Las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto.  Aquesta obra col·laborativa fa una primera aproximació de conjunt a l’ús i difusió de les xarxes socials digitals en la gestió i les polítiques públiques. En particular, l’exploració de les implicacions d’aquest fenomen en el sector públic es fa des d’una vessant tant acadèmica com pràctica, tant teòrica com empírica, així com des de la pluralitat metodològica i conceptual. Es donen a conèixer també les principals estratègies i polítiques públiques per al desenvolupament de les xarxes, i s’identifiquen algunes de les millors pràctiques en curs. Tot això amb l’objectiu d’aprofundir en les implicacions per a unes administracions i governs més orientats a la transparència, participació i col·laboració.
Read More »

Administraciones 2.0 para una ciudadanía 2.0

La Escuela de Administración Pública de Cataluña ha publicado el libro Las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto. Esta obra colaborativa hace una primera aproximación de conjunto al uso y difusión de las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas. En particular, la exploración de las implicaciones de este fenómeno en el sector público se hace desde un punto de vista tanto académico como práctico, tanto teórico como empírico, así como desde la pluralidad metodológica y conceptual. Se dan a conocer también las principales estrategias y políticas públicas para el desarrollo de las redes, y se identifican algunas de las mejores prácticas en curso. Todo eso con el objetivo de profundizar en las implicaciones para unas administraciones y gobiernos más orientados a la transparencia, participación y colaboración.Read More »

Los tuits más retuiteados de las cuentas de la Generalitat

Con relación al post publicado en este blog hace unes semanas, La vida de un tuit, surgieron algunos comentarios de usuarios que pedían cuáles eran los tuits más retuiteados de las cuentas de Twitter de la Generalitat de Cataluña. A continuación podréis observar dos listas que resuelven la cuestión: una contiene los 20 tuits más retuiteados durante el 2013; la otra, los 20 tuits más retuiteados durante el 2013 pero de cuentas diferentes, de manera que se ofrece una visión más amplia de lo que publican las diferentes cuentas de la Generalitat.

Els tuits més retuitejats dels comptes de la Generalitat

Amb relació a l’apunt publicat en aquest blog fa unes setmanes, La vida d’un tuit, van sorgir alguns comentaris d’usuaris que demanaven quins eren els tuits més retuitejats dels comptes de Twitter de la Generalitat de Catalunya. A continuació podreu observar dues llistes que resolen la qüestió: una conté els 20 tuits més retuitejats durant el 2013; l’altra, els 20 tuits més retuitejats durant el 2013 però de comptes diferents, de manera que s’ofereix una visió més àmplia del que publiquen els diversos comptes de la Generalitat.

La vida de un tuit

Desde hace un año el equipo de redes sociales de la Generalitat de Cataluña estudia los datos de actividad de las cuentas corporativas para mejorar y optimizar las publicaciones. Uno de los aspectos que se ha estudiado es la vida de un tuit, entendiéndolo como el tiempo que este mensaje es visible en el timeline de los seguidores. Para calcularlo se han analizado 140.000 tuits publicados desde cuentas de la Generalitat a partir de julio de 2012, y todos los retuits que han generado.

El retuit es el indicador que se utiliza para verificar si un tuit es visible por los seguidores. En primer lugar, se analiza el tiempo que transcurre desde la hora de publicación del tuit y los retuits de los seguidores. Se observa que mientras un mensaje es visible y despierta interés, va acumulando interacciones.

Horas entre la publicación de un tuit y sus retuits

Para tener una primera idea del tiempo que pasa entre la publicación de un mensaje y los retuits de los suscritores debe verse esta primera gráfica con el acumulado de todos los perfiles de Twitter de la Generalitat.
Se observa cómo más de un 70% de los retuits publicados son, como máximo, dos horas después de la publicación del tuit. A partir de aquí la curva se estabiliza, especialmente a partir de las cuatro horas. Se puede decir que la ordenación cronológica de Twitter provoca que el máximo impacto de un tuit sea hasta dos horas después de su publicación. Eso es lógico ya que los tuits más recientes siempre están en la parte más visible de la plataforma.

Retuits en función de la hora de publicación

Del resto de aspectos que se evalúan uno es si la hora de publicación de un tuit es relevante en la vida de un tuit.
En esta gráfica se dibuja el porcentaje de retuits en función de la hora de publicación. Para completar el análisis se pinta un área para cada 1 de las 5 primeras horas en las que un tuit es retuiteado. Así por ejemplo, la parte azul indica la evolución del porcentaje de retuits durante la primera hora a lo largo del día.
Se ve cómo la velocidad de retuits cambia en función de la hora de publicación de los mensajes. A las 4 de la mañana es cuando hay un porcentaje más bajo de retuits durante las 5 primeras horas de la publicación.
Esta gráfica engloba todos los tuits dentro la solución corporativa de redes sociales de la Generalitat de Cataluña sin tener en cuenta su tipología ni los tipos de mensajes que publica. Aun así da una idea aproximada sobre la vida de un tuit en función de la hora de publicación.
A partir de la representación, se observa cómo hay dos franjas horarias que se pueden considerar de máximo interés: entre las 7 y las 9 de la mañana y, por la noche, entre las 21h y las 23h.

Retuits en función de la cuenta de Twitter

En la siguiente gráfica se ven una a una las cuentas de Twitter de la Generalitat de Cataluña con mayor volumen de retuits por sus publicaciones. Hay una barra donde se indica el porcentaje de retuits publicados por cuenta y cada color representa las horas desde su publicación. Así por ejemplo, el color azul indica el porcentaje de retuits hechos durante la primera hora, el rojo durante la segunda, y así sucesivamente.
Se observa cómo las cuentas se organizan por tipología de cuenta. Los que reciben un porcentaje más alto de retuits durante la primera hora después de publicar el tuit son @rodalies y @transit, que informan de las incidencias en los medios de transporte. Es evidente que el valor informativo de un tuit referente a problemas de transporte tiene un interés muy elevado en un período inmediato después de su publicación. Eso hace que la vida de sus tuits sea muy corta, y en muchas ocasiones sea necesario publicar un alto número de mensajes en períodos de tiempo muy reducidos, por ejemplo informando del corte de una herramienta por un accidente, y la posterior normalización del servicio.
Entre los que reciben más retuits durante la primera hora hay perfiles de seguridad ciudadana como: @emergenciescat, @012, @112 y @meteocat.
Por otro lado, se ve cómo perfiles que informan de otros temas menos ligados a la actualidad inmediata, tienen una vida más larga, ya que su información se puede considerar menos ligada a la estricta actualidad.