Augmenta el nombre d’usuaris que es connecta a internet amb el mòbil

Enquesta AIMC

El nombre d’usuaris que fa servir el telèfon mòbil per connectar-se a Internet augmenta, per primera vegada, fins al segon lloc. Això és el que revela la 18a enquesta a usuaris d’Internet, Navegants a la Xarxa, publicada per l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació i feta a uns 18.000 internautes actius que han respost de manera voluntària. Concretament, el 28,7% dels entrevistats entra a internet a través del mòbil. A més, els usuaris valoren que els webs adoptin formes de disseny responsiu. Més d’un 25% es declara procliu a deixar un web si el format no s’adapta a la pantalla del seu dispositiu.

Read More »

42a sesión web: ‘Conversar con la ciudadanía por las redes sociales’

capturaLa 42a sesión web ‘Conversar con la ciudadanía por las redes sociales’, a cargo de Aurora Masip y Manel Gastó, del Banco de Sangre y Tejidos (BST), ha tenido lugar hoy en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

Masip y Gastó han explicado la experiencia del BST en redes sociales y han dado las claves para obtener resultados por lo que se refiere a la relación con la ciudadanía a través de estas plataformas.

Aquí están todos los materiales de la sesión:

Los ponentes han remarcado que se debe ser transparente en la comunicación en la red para conseguir la confianza de los usuarios. Su objetivo a la hora de plantearse la presencia del BST en la red era conocer y conversar con los usuarios.

Como una cuenta más de la Generalitat, pasaron a formar parte de la solución corporativa para poder participar en las comunidades de profesionales, recibir las métricas y el asesoramiento de la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión y enmarcar su estrategia dentro de lo que establece la Guía de redes sociales de la Generalitat de Cataluña.

Basan su comunicación en 4C: contactos, contenidos, conversación y colaboración. En cuanto a contactos, utilizan los perfiles de @donarsang para conseguir seguidores, conectar con influenciadores y conocer mejor los donantes. Los contenidos les sirven para generar comunidad, informar y transmitir valores. La conversación, para hablar con los donantes; y la colaboración, para hacer de los donantes prescriptores de la materia.

Acciones como la de los Embajadores 2.0, que difunden el mensaje del BST a través de sus perfiles personales, o pequeños vídeos que explican casos de personas que han necesitado sangre son algunas campañas que han llevado a cabo.

Con todo, Masip y Gastó han ofrecido unos cuantos consejos para la comunicación en redes sociales; ser más inmediato que rápido, con la idea de ofrecer respuestas fundamentadas a los usuarios, estar en contacto y hacer partícipes a los diferentes equipos de trabajo de la organización, y estar en la red con los 5 sentidos para poder mejorar la atención a la ciudadanía.

42a sessió web: ‘Conversar amb la ciutadania per les xarxes socials’

capturaLa 42a sessió web ‘Conversar amb la ciutadania per les xarxes socials’, a càrrec d’Aurora Masip i Manel Gastó, del Banc de Sang i Teixits (BST),ha tingut lloc avui al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Aquí podeu consultar tots els materials de la sessió:

Masip i Gastó han explicat l’experiència del BST en xarxes socials i han donat les claus per obtenir resultats pel que fa a la relació amb la ciutadania a través d’aquestes plataformes.

Els ponents han remarcat que cal ser transparents en la comunicació a la xarxa per aconseguir la confiança dels usuaris. El seu objectiu a l’hora de plantejar-se la presència del BST a la xarxa era conèixer i conversar amb els usuaris.

Com un compte més de la Generalitat, van passar a formar part de la solució corporativa per poder participar de les comunitats de professionals, rebre les mètriques i l’assessorament de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i emmarcar la seva estratègia dins el que estableix la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya.

Basen la seva comunicació en 4C: contactes, continguts, conversa i col·laboració. Pel que fa a contactes, utilitzen els perfils de @donarsang per aconseguir seguidors, connectar amb influenciadors i conèixer millor els donants. Els continguts els serveixen per generar comunitat, informar i transmetre valors. La conversa, per parlar amb els donants; i la col·laboració, per fer dels donants prescriptors de la matèria.

Accions com la dels Ambaixadors 2.0, que difonen el missatge del BST a través dels seus perfils personals, o petits vídeos que expliquen casos de persones que han necessitat sang són algunes campanyes que han dut a terme.

Amb tot, Masip i Gastó han ofert uns quants consells pel que fa a la comunicació a les xarxes socials: ser més immediat que ràpid, amb la idea d’oferir respostes fonamentades als usuaris, estar en contacte i fer partícips els diferents equips de treball de l’organització i ser a la xarxa amb els 5 sentits per poder millorar l’atenció a la ciutadania.

 

Xarxes socials: nou paradigma de les relacions socials

iStockphoto - Gencat

Les xarxes socials són una forma d’interacció social, definida per un intercanvi dinàmic entre persones, grups i institucions. A les xarxes tenim la possibilitat d’establir contacte amb altres persones encara que no les coneguem, de manera que cada subscriptor aporta nou coneixement i transforma el grup en un de nou.

Des de la seva aparició, les xarxes socials han atret milions d’usuaris, molts dels quals han integrat aquests llocs web en els seus hàbits quotidians, i han fet disminuir l’ús del correu electrònic i la missatgeria instantània. El dinamisme en les xarxes socials s’explica, d’una banda, per la coincidència de les persones en tota mena d’interessos i en l’intercanvi d’idees i, de l’altra, per la facilitat de la tecnologia en permetre la creació de comunitats. Això ha propiciat que més de 700 milions de persones a tot el món, un 60% del total d’usuaris d’Internet, siguin membres d’alguna xarxa social.

Gencat disposa d’una pàgina a Facebook www.facebook.com/gencat que aplega l’activitat de gencat en les diferents plataformes en què actua difonent o entaulant conversa amb els usuaris: Twitter, Linkedin, Delicious, Slideshare, Youtube, Flickr … Les persones que s’hi han donat d’alta com a admiradors en segueixen l’activitat i hi poden fer comentaris. També s’hi publiquen fòrums per debatre, per exemple, sobre el guió i continguts de la 17a sessió web organitzada per Gencat i el Centre d’Estudis Jurídics (Departament de Justícia).

Com a actuacions de la Generalitat a les xarxes socials, destaca també l’experiència a Facebook de la Secretaria de Política Lingüística amb la creació d’un grup relacionat amb la campanya “Encomana el català” (amb 35.000 persones que s’han adherit al missatge institucional!) i de la pàgina Cinema en català, amb més de 2.000 persones que segueixen les novetats i la cartellera.

View in english