Por Sant Jordi, leamos blogs!

Figura de Sant Jordi matant al drac al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat.
Figura de Sant Jordi matando al dragón en el Pati dels Tarongers del Palacio de la Generalitat.

Como cada año, desde gencat celebramos Sant Jordi! Este año presentamos la plataforma de blogs gencat.

Los blogs de la Generalitat se renuevan tanto en los contenidos y en la manera de presentarlos como en la gestión y el mantenimento a través de la plataforma donde se publican. Estos cambios se inscriben en la apuesta por la innovación a la hora de prestar servicios en la Administración de la Generalitat de Cataluña.

Entre las modificaciones más evidentes hay el cambio a diseño responsivo, es decir, que los blogs se pueden visualizar y leer correctamente desde varios dispositivos —ordenador de mesa, portátil, tableta y teléfono móvil inteligente— porque sus contenidos se adaptan a las características de cualquier pantalla.

También se ha renovado el diseño gráfico en sintonía con el estilo del web gencat, rediseñado en 2014. El objetivo de esta línea gráfica comuna es mostrar la información de forma sencilla, amena y entendedora para llegar a todos los públicos.

¡Este Sant Jordi, leamos blogs gencat!

¡Buen Sant Jordi a todos!

Per Sant Jordi, llegim blogs!

Figura de Sant Jordi matant al drac al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat.
Figura de Sant Jordi matant el drac al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat.

Com cada any, des de gencat celebrem Sant Jordi! Aquest any, presentem la plataforma de blogs gencat.

Els blogs de la Generalitat es renoven tant en els continguts i en la manera de presentar-los com en la gestió i el manteniment a través de la plataforma on es publiquen. Aquests canvis s’inscriuen en l’aposta per la innovació a l’hora de prestar serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

D’entre les modificacions més evidents hi ha el canvi a disseny responsiu, és a dir, que els blogs es poden visualitzar i llegir correctament des de diversos dispositius —ordinador de taula, portàtil, tauleta i telèfon mòbil intel·ligent— perquè els seus continguts s’adapten a les característiques de qualsevol pantalla.

També s’ha renovat el disseny gràfic en sintonia amb l’estil del web gencat, redissenyat el 2014. L’objectiu d’aquesta línia gràfica comuna és mostrar la informació de forma senzilla, amena i entenedora per arribar a tots els públics.

Aquest Sant Jordi, llegim blogs gencat!

Bon Sant Jordi a tothom!

#SantJordi en 30 segons

Durant el dia de Sant Jordi, des de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió es van capturar tots els tuits publicats referents a la celebració d’aquesta diada. Una vegada processats els missatges, se n’ha elaborat un mapa que representa la publicació d’aquests tuits arreu del planeta al llarg del 23 d’abril de 2014. També podeu consultar les estadístiques recollides d’aquella data.

Què us sembla? Us agrada aquesta visualització?

#SantJordi en 30 segundos

Durante el día de San Jordi, desde la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión se capturaron todos los tuits publicados referentes a la celebración de este día. Una vez procesados los mensajes, se ha elaborado un mapa que representa la publicación de estos tuits por todo el planeta a lo largo del 23 de abril de 2014. También podéis consultar les estadísticas recogidas de aquella fecha.

¿Qué os parece? ¿Os gusta esta visualización?