I Concurs d’Idees de la DG d’Atenció Ciutadana

concurs_dgac_guanyadorsEl 16 de desembre es va atorgar el premi al I Concurs d’Idees de la Direcció General d’Atenció Ciutadana. El jurat, que no coneixia la identitat del guanyador, va seleccionar set idees finalistes i va atorgar el guardó al I Concurs d’Idees Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC)
a Eugeni d’Ors. Sota aquest pseudònim s’amagava la identitat del guanyador, Jordi Puig. La idea guanyadora, que ja s’ha posat en marxa tal com s’havia compromès a fer la Direcció, és:

“Disposar d’un calendari compartit on cadascú pugui anotar aquelles fites/esdeveniments/notícies de rellevància per a la DGAC: la publicació d’un nou web, l’aparició d’una nova app mòbil, l’obertura (o finalització) del termini d’un tràmit, etc. Un calendari d’aquest tipus permet compartir informació amb el mínim esforç, fa tothom més conscient de les dades rellevants del dia a dia, genera connexions entre els diversos àmbits de treball i pot facilitar certes feines i rutines.”

La Generalitat participa en la 6a Catosfera

El próximo viernes 27 de septiembre se inauguran las 6as Jornadas de la Catosfera en Granollers. Son un ciclo de charlas en clave tecnológica que se celebran anualmente y que pretenden poner de manifiesto la Internet catalana y su actividad en las redes sociales y las formas de comunicación 2.0. La Generalitat estará participando en la inauguración institucional del viernes 27, en el acto oficial de entrega de los Premios Blogs Cataluña 2013 y también en la charla Viquipèdia y Datos Abiertos. La democratización del conocimiento: todo al alcance de todos’ del sábado 28.

La Generalitat participa a la 6a Catosfera

El proper divendres 27 de setembre s’inauguren les 6es Jornades de la Catosfera a Granollers. Són un cicle de xerrades en clau tecnològica que se celebren anualment i que pretenen posar de manifest la Internet catalana i la seva activitat en les xarxes socials i les formes de comunicació 2.0. La Generalitat hi serà present participant en la inauguració institucional del divendres 27, en l’acte oficial de lliurament dels Premis Blogs Catalunya 2013 i també en la xerrada Viquipèdia i Dades Obertes. La democratització del coneixement: tot a l’abast de tots’ de dissabte 28.

Entrega premios Alfons Ortuño en la EAPC

El Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión, ha recibido hoy un premio y un accésit de la primera convocatoria de los Premios Alfons Ortuño que otorga la Escuela de Administración Pública. Por un lado, el premio de la candidatura de Políticas sectoriales y servicios finalistas para el servicio Datos abiertos; y por otro lado un accésit de la candidatura de Organización y recursos humanos para el proyecto Generalitat Girona.

El premio de la candidatura de Organización y recursos humanos ha sido para el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural para su gestor documental. En este mismo apartado, la Agencia de Calidad Universitaria ha recibido un accésit. Y el de la candidatura Gestión presupuestaria, evaluación y transparencia ha sido para el Departamento de Economía y Conocimiento por la Plataforma de servicios de contratación pública.

En los accésits han sido premiados otros organismos de la Generalitat y varios ayuntamientos y universidades.

El objetivo de los premios es reconocer honoríficamente las actuaciones de innovación y buenas prácticas en materia de gestión pública de las administraciones públicas catalanas.

Lista de premiados

Políticas sectoriales y servicios finalistas

  • 1r premio: Datos abiertos de la Generalitat (Departamento de la Presidencia)
  • Accésits: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (recogida y transporte de residuos) y Ayuntamiento de Vilanova del Camí (GIS en Obras y Urbanismo)

Gestión presupuestaria, evaluación y transparencia

  • 1r premio: Plataforma de servicios de contratación pública de la Generalitat (Departamento de Economía y Conocimiento)
  • Accésits: Agencia de Calidad Universitaria (gestión presupuestaria, evaluación y transparencia) y Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (e-factura y carpeta electrónica del proveedor)

Organización y recursos humanos

  • 1r premio: Gestor documental (Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural)
  • Accésits: Generalitat Girona (Departamento de la Presidencia) y Universidad Politécnica de Cataluña (gestión servicios externalizados en el Campus UPC Terrassa)

Read More »

Lliurament premis Alfons Ortuño a l'EAPC

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, ha rebut avui un premi i un accèssit de la primera convocatòria dels Premis Alfons Ortuño que atorga l’Escola d’Administració Pública. D’una banda, el premi de la candidatura de Polítiques sectorials i serveis finalistes per al servei Dades obertes; i de l’altra un accèssit de la candidatura d’Organització i recursos humans per al projecte Generalitat Girona.

El premi de la candidatura d’Organització i recursos humans ha estat per al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per al seu gestor documental. En aquest mateix apartat, l’Agència de Qualitat Universitària ha rebut un accèssit. I el de la candidatura Gestió pressupostària, avaluació i transparència ha estat per al Departament d’Economia i Coneixement per la Plataforma de serveis de contractació pública.

En els accèssits han estat premiats altres organismes de la Generalitat i diversos ajuntaments i universitats.

L’objectiu dels premis és reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

Read More »