El periodisme d’avui és periodisme de dades

+Newspaper Series+ 1
+Newspaper Series+ 1 © bizior sxc.hu/photo/725850

Fa temps que s’ha acceptat que l’era digital ha generat grans canvis en els estudis humanístics, però a vegades costa admetre que hagi provocat aquests mateixos canvis en la pràctica periodística.

Poder digitalitzar la informació ha permès crear enormes bases de dades per després contextualitzar-les de manera automatitzada i coherent, i disseminar-les i geolocalitzar-les de manera immediata. Ha generat un impacte decisiu en el què, el com, el quan, el qui i l’on de l’intercanvi d’informació entre individus i per tant en la pràctica periodística. Analitzem quin ha estat aquest impacte.

Read More »

El periodismo de hoy es periodismo de datos

+Newspaper Series+ 1
+Newspaper Series+ 1 © bizior sxc.hu/photo/725850

Hace tiempo que se ha aceptado que la era digital ha generado grandes cambios en los estudios humanísticos, pero a veces cuesta admitir que haya provocado estos mismos cambios en la práctica periodística.

Poder digitalizar la información ha permitido crear enormes bases de datos para después contextualizarlas de manera automatizada y coherente, y diseminarlas y geolocalizarlas de manera inmediata. Ha generado un impacto decisivo en el qué, el cómo, el cuando, el quién y el dónde del intercambio de información entre individuos y por tanto en la práctica periodística. Analizamos cuál ha sido este impacto.

Read More »

L’ús de les xarxes socials als mitjans de comunicació catalans

Els principals mitjans de comunicació de Catalunya tenen Facebook i Twitter com a xarxes socials de referència, però no obliden experimentar amb altres eines com Pinterest i Instagram. Així es desprèn del qüestionari que han respost els responsables de xarxes socials de sis mitjans catalans. Totes les persones consultades ressalten que cada xarxa aporta ‘coses diferents’. Segons Rosa Alba Roig (TV3) ‘Twitter és la xarxa periodística per excel·lència’, afirmació que la resta comparteixen. Concretament, se’n destaca el seu caràcter informatiu, la possibilitat de millorar els continguts, la participació i la seva utilitat com a font d’informació. De Facebook en remarquen que és una bona font de visites i la fidelització de la comunitat.

Read More »

El uso de las redes sociales en los medios de comunicación catalanes

Los principales medios de comunicación de Cataluña tienen Facebook y Twitter como redes sociales de referencia, pero no olvidan experimentar con otras herramientas como Pinterest e Instagram. Así se desprende del cuestionario que han respondido los responsables de redes sociales de seis medios catalanes. Todas las personas consultadas destacan que cada red aporta ‘cosas diferentes’. Según Rosa Alba Roig (TV3) ‘Twitter es la red periodística por excelencia’, afirmación que el resto comparten. Concretamente, se destaca su carácter informativo, la posibilidad de mejorar los contenidos, la participación y su utilidad como fuente de información. De Facebook resaltan que es una buena fuente de visitas y la fidelización de la comunidad.

Read More »