10 ejemplos de lo que hace el Gobierno de Cataluña en Twitter

[sldshare id=7602697&doc=smgencatcast-110412105949-phpapp01]

Compartimos con vosotros un conjunto de 10 Ejemplos de lo que hace el Gobierno de Cataluña en Twitter inspirado en el post en el que se enumeran 10 ejemplos de cómo las administraciones públicas pueden utilizar Twitter.

Continuando con el debate generado en la última entrada sobre si Twitter es o no es una red social, nos gustaría que entre todos hiciéramos un lluvia de ideas de servicios que querríamos que la Generalidad de Cataluña implementase a través de esta herramienta social.

¿Qué ideas tenemos? ¿Qué servicios nos gustaría recibir por estos canales?

10 exemples del que fa el Govern de Catalunya a Twitter

[sldshare id=7602716&doc=smgencat-110412110110-phpapp01]

Compartim amb vosaltres un recull de 10 Exemples del que fa el Govern de Catalunya a Twitter inspirat en l’apunt en què s’enumeren 10 exemples de com les administracions públiques poden utilitzar Twitter.

Continuant amb el debat generat a l’última entrada sobre si Twitter és o no és una xarxa social, ens agradaria que entre tots féssim una pluja d’idees de serveis que voldríem que la Generalitat de Catalunya implementés a través d’aquesta eina social.

Quines idees tenim? Quins serveis ens agradaria rebre per aquests canals?

L’Idescat publica estadístiques a Google Public Data

Atesa la quantitat d’informació del gràfic, si s’obre amb IE pot trigar a representar-se. Si us apareix un missatge d’alerta, cliqueu que NO voleu aturar l’execució de l’script i el gràfic es publicarà tot seguit.

[include scrolling=no embedded=false file=http://www.google.com/publicdata/explore/embed?ds=z1foifl1a0gsn2_&ctype=b&strail=false&nselm=s&met_y=f_pop_percent&fdim_y=nationality:Foreign&scale_y=lin&ind_y=false&met_x=f_pop_percent&fdim_x=birth_place:Abroad&scale_x=lin&ind_x=false&met_s=f_pop&met_c=f_pop_percent&fdim_c=sex:Male&ifdim=mun&pit=1262304000000&hl=ca&dl=ca&uniSize=0.03500000000000001&iconSize=1 iframe=true width=500 height=460]

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha estat el primer organisme d’Europa, després de l’Eurostat, a publicar estadístiques a Google Public Data Explorer. L’Idescat ha incorporat a aquesta plataforma les dades del seu apartat El municipi en xifres amb l’objectiu de facilitar als usuaris l’accés i la interpretació de la informació estadística municipal de Catalunya.

Google Public Data Explorer és una eina que facilita l’exploració, la visualització i la interpretació de grans conjunts de dades gràcies a l’ús de les darreres tècniques de representació d’informació estadística, com ara els gràfics i mapes animats. En el seu directori de conjunts de dades, es poden trobar estadístiques, sobretot d’organismes internacionals com l’OCDE, les Nacions Unides, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional o l’Eurostat, a més d’algunes institucions dels Estats Units i Austràlia. Els gràfics i mapes de Google Public Data Explorer poden ser incrustats a qualsevol pàgina web.

Read More »

El Idescat publica estadísticas en Google Public Data

Dada la cantidad de información del gráfico, si se abre con IE puede tardar en representarse. Si os aparece un mensaje de alerta, clicad que NO queréis aturar la ejecución del script y el gráfico se publicará en seguida.

[include scrolling=no embedded=false file=http://www.google.com/publicdata/explore/embed?ds=z1foifl1a0gsn2_&ctype=b&strail=false&nselm=s&met_y=f_pop_percent&fdim_y=nationality:Foreign&scale_y=lin&ind_y=false&met_x=f_pop_percent&fdim_x=birth_place:Abroad&scale_x=lin&ind_x=false&met_s=f_pop&met_c=f_pop_percent&fdim_c=sex:Male&ifdim=mun&pit=1262304000000&hl=es&dl=es&uniSize=0.03500000000000001&iconSize=1 iframe=true width=500 height=460]

El Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) ha sido el primer organismo de Europa, después del Eurostat, en publicar estadísticas en Google Public Data Explorer. El Idescat ha incorporado en esta plataforma los datos de su apartado El municipio en cifras con el objetivo de facilitar a los usuarios el acceso y la interpretación de la información estadística municipal de Cataluña.

Google Public Data Explorer es una herramienta que facilita la exploración, la visualización y la interpretación de grandes conjuntos de datos gracias al uso de las últimas técnicas de representación de información estadística, como los gráficos y mapas animados. En su directorio de conjuntos de datos, se pueden encontrar estadísticas, sobre todo de organismos internacionales como la OCDE, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Eurostat, además de algunas instituciones de los Estados Unidos y Australia. Los gráficos y mapas de Google Public Data Explorer pueden ser incrustados en cualquier página web.

Read More »

Idescat: widgets y API hacia la apertura de datos

La invención de la web supuso una revolución en el acceso a los contenidos. Gracias a los enlaces, de repente, cualquier información se hallaba a un clic. Casi veinte años después, ¿podemos reducir esta distancia? ¿Podemos invertir la iniciativa de la comunicación haciendo que el usuario no tenga que acudir a la información sino que la información vaya al usuario? ¿Podemos, en definitiva, abrir los datos y dejar que viajen hacia las comunidades de usuarios, donde se enriquezcan mezclándose con otros contenidos?

El Idescat ya ha dado pasos hacia esta dirección. La última iniciativa ha sido el desarrollo de widgets, es decir, pequeñas aplicaciones que permiten integrar en una página web información externa copiando unas pocas líneas de código. Los primeros widgets del Idescat son los de Indicadores al dia, que proporcionan información actualizada personalizable para el seguimiento de la economía catalana.

El Idescat, sin embargo, no se ha reservado el monopolio del desarrollo de los widgets basados en su información, sino que los ha construido con una concepción abierta. Se basan en una interfaz de programación de aplicaciones widgets o aplicaciones. (API) que ofrece métodos para que los programas de terceros puedan obtener la información del Idescat e integrarla en otros servicios. Por lo tanto, cualquiera puede utilizarla para desarrollar sus

View in english

Idescat: ginys i API cap a l’obertura de dades

La invenció del web va suposar una revolució en l’accés als continguts. Gràcies als enllaços, de sobte, qualsevol informació era a un clic de distància. Quasi vint anys després, ¿podem reduir aquesta distància? ¿Podem invertir la iniciativa de la comunicació fent que l’usuari no hagi d’anar a la informació sinó que la informació vagi a l’usuari? ¿Podem, en definitiva, obrir les dades i deixar que viatgin fins a les comunitats d’usuaris, on s’enriqueixin barrejant-se amb altres continguts?

L’Idescat ja ha fet passos cap a aquesta direcció. L’última iniciativa ha estat el desenvolupament de ginys (en anglès, widgets), és a dir, petites aplicacions que permeten integrar en una pàgina web informació externa copiant unes poques línies de codi. Els primers ginys de l’Idescat són els d’Indicadors al dia, que proporcionen informació actualitzada personalitzable per al seguiment de l’economia catalana.

L’Idescat, però, no s’ha reservat el monopoli del desenvolupament dels ginys basats en la seva informació, sinó que els ha construït amb una concepció oberta. Es basen en una interfície de programació d’aplicacions (API) que ofereix mètodes perquè els programes de tercers puguin obtenir la informació de l’Idescat i integrar-la en altres serveis. Per tant, qualsevol la pot utilitzar per desenvolupar els seus ginys o aplicacions.

View in english