Github para abrir los contenidos de la Guía de redes sociales

A la hora de publicar la séptima edición de la Guía de redes sociales de la Generalitat de Cataluña se pensó en hacerlo también en un formato más accesible que no el de las anteriores, publicadas solo en formato cerrado pdf.

La Generalitat, como se sabe, es partidaria de abrir todos los contenidos posibles a todo tipo de públicos. Por eso, se optó por rescribir todo el contenido para que fuera más fácil de reutilizar. Después de estudiar diferentes alternativas se apostó por el lenguaje de redacción de texto plano markdown. Este formato, sencillo de escribir e inteligible por todo el mundo, permite concentrarse en el texto y a la vez añadir fácilmente imágenes y enlaces. Además, con el markdown se puede exportar el contenido a diferentes formatos (html, odt, doc, pdf, etc.).

Read More »

Github per obrir els continguts de la Guia de xarxes socials

A l’hora de publicar la setena edició de la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya es va pensar de fer-ho també en un format més accessible que no pas les anteriors, publicades només en format tancat pdf.

La Generalitat, com se sap, és partidària d’obrir tots els continguts possibles a tota mena de públics. Per això, es va optar per reescriure tot el contingut perquè fos més fàcil de reutilitzar. Després d’estudiar diferents alternatives es va apostar pel llenguatge de redacció de text planer markdown. Aquest format, senzill d’escriure i intel·ligible per tothom, permet concentrar-se en el text i alhora afegir fàcilment imatges i enllaços. A més, amb el markdown es pot exportar el contingut a diferents formats (html, odt, doc, pdf, etc.).

Read More »

La comunicación, ¿responsable de todos los males?

Las administraciones, y también las grandes organizaciones, suelen señalar las deficiencias en comunicación como las responsables de todos sus males. Seguramente es una apreciación exagerada, pero no se puede negar que la comunicación influye en su buen funcionamiento y en la relación con los ciudadanos.

Aprovechando la experiencia y el conocimiento de años de trabajo de los técnicos del Servicio de Difusión del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en diferentes ámbitos relacionados con la comunicación, se ha concebido la Guía de comunicación del Departamento de Justicia, que reúne en una publicación aspectos que aparentemente parecen distantes pero que inciden de una manera rotunda en la comunicación de las organizaciones.

La Guía puede ser útil a cualquier tipo de organización para la recopilación de conocimiento y experiencia aplicada que contiene, aunque se trata de un documento que se ha hecho pensando en los trabajadores del Departamento de Justicia, de acuerdo con circuitos y criterios establecidos por la Generalitat de Cataluña.

Esperamos que podáis sacar provecho de esta publicación y que nos ayudéis a enriquecerla con vuestras aportaciones. ¡Ya las estamos esperando!

Read More »

La comunicació, responsable de tots els mals?

Les administracions, i també les grans organitzacions, solen assenyalar les deficiències en comunicació com les responsables de tots els seus mals. Segurament és una apreciació exagerada, però no es pot negar que la comunicació influeix en el seu bon funcionament i en la relació amb els ciutadans.

Aprofitant l’experiència i el coneixement d’anys de treball dels tècnics del Servei de Difusió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en diferents àmbits relacionats amb la comunicació, s’ha concebut la Guia de comunicació del Departament de Justícia, que aplega en una publicació aspectes que aparentment semblen distants però que incideixen d’una manera rotunda en la comunicació de les organitzacions.

La Guia pot ser útil a qualsevol tipus d’organització pel recull de coneixement i experiència aplicada que conté, tot i que es tracta d’un document que s’ha fet pensant en els treballadors del Departament de Justícia, d’acord amb circuits i criteris establerts per la Generalitat de Catalunya.

Esperem que en pugueu treure profit i que ens ajudeu a enriquir aquesta publicació amb les vostres aportacions. Ja les estem esperant!

Read More »

GIR-Innova: procesos de inovación dentro de la Administración

En el marco de la I Jornada de innovación, organizada por la Escuela de Administración Pública de Cataluña, se presentó el proyecto GIR-Innova, una prueba piloto en la que han participado, de forma voluntaria, personas que trabajan en la Generalitat en Girona, que han aportado sus ideas para hacer una Administración más ágil, sencilla y transparente.

Para conseguir estos objetivos se han usado métodos cruzados que son inéditos en la Administración y que tienen que ver con el uso de formatos de relato, la interrogación, la teatralización de un acto o la improvisación. Todas las actuaciones parten del convencimiento que uno de los factores clave para la generación de valor público en la Administración es justo su capacidad para utilizar y gestionar el talento de su personal, por lo que se busca impulsar y fomentar su participación.

GIR-Innova está promovido por InnoGent, el grupo interdisciplinar, colaborativo e interdepartamental, establecido por el eje 6, Innovación y talento, del Plan de reforma de la Administración de la Generalitat i su sector público. InnoGent tiene como misión contribuir a promover las condiciones organizativas y las prácticas de gestión de personas que favorecen la innovación en la actividad y funcionamiento de la Administración.

Read More »

GIR-Innova: processos d’innovació dins l’Administració

En el marc de la I Jornada d’innovació, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, es va presentar el projecte GIR-Innova, una prova pilot en la qual han participat, de forma voluntària, persones que treballen a la Generalitat a Girona, que han aportat les seves idees per fer una Administració més àgil, senzilla i transparent.

Per aconseguir aquests objectius s’han fet servir mètodes creuats que són inèdits en l’Administració i que tenen a veure amb l’ús de formats de relat, la interrogació, la teatralització d’un acte o la improvisació. Totes les actuacions parteixen del convenciment que un dels factors claus per a la generació de valor públic a l’Administració és justament la seva capacitat per utilitzar i gestionar el talent del seu personal, per la qual cosa es busca impulsar i fomentar la seva participació.

GIR-Innova està promogut per InnoGent, el grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental, establert per l’eix 6, Innovació i talent, del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. InnoGent té com a missió contribuir a promoure les condicions organitzatives i les pràctiques de gestió de persones que afavoreixin la innovació en l’activitat i funcionament de l’Administració.

Read More »

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, és un repositori d’accés obert, permanent i gratuït als recursos digitals derivats de la producció científica de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya. S’impulsa, així, la política institucional d’accés lliure a la literatura científica, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels drets d’autor. Amb aquest repositori es vol propiciar l’elaboració d’una política d’accés obert a la informació per afavorir-ne l’accessiblitat, la visibilitat, l’impacte i el reconeixement.

Read More »

Scientia, Depósito de Información Digital del Departamento de Salud

Scientia, Depósito de Información Digital del Departamento de Salud, es un repositorio de acceso abierto, permanente y gratuito a los recursos digitales derivados de la producción científica de las diferentes entidades y centros del sistema sanitario público de Cataluña. Se impulsa, así, la política institucional de acceso libre a la literatura científica, sin barreras económicas ni restricciones derivadas de los derechos de autor. Con este repositorio se quiere propiciar la elaboración de una política de acceso abierto a la información para favorecer la accesibilidad, la visibilidad, el impacto y el reconocimiento.

Read More »

20 casos d’èxit a les xarxes socials. Generalitat de Catalunya

Ahir es va presentar al Palau Robert el llibre 20 casos d’èxit a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, editat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (Departament de la Presidència) i elaborat gràcies a la col·laboració dels professionals que treballen en l’àmbit de les xarxes socials a la Generalitat. Hi van participar 113 persones.

Són experiències que aporten tècniques i idees per actuar d’una manera coherent en el món de les xarxes socials. La Generalitat de Catalunya ha fet un recorregut que pot ser molt útil a les altres administracions i governs. Aquest llibre neix amb la idea de compartir i aconseguir fer, amb aquest coneixement que ara s’hi codifica, un gran salt cap a la governança oberta, en xarxa i amb capacitat per transformar i millorar el conjunt de la societat.

La Generalitat de Catalunya fa temps que treballa per disposar d’una presència a les xarxes socials coherent amb la seva estratègia d’atenció ciutadana innovadora i multicanal. Per això segurament va ser capdavantera quan va elaborar la Guia de xarxes socials, que ha estat al llarg d’un grapat d’anys el manual de capçalera per a institucions públiques i també privades que no volien o no podien elaborar-ne una de pròpia.

Durant aquest temps, les xarxes s’han mostrat molt útils per a les polítiques públiques de col·laboració amb el conjunt d’actors implicats en l’acció pública: ciutadania, empreses, entitats… A hores d’ara podem considerar-les un instrument crucial en les polítiques més eficaces per a la governança i la gestió dels assumptes públics i els problemes d’unes societats, les contemporànies, cada cop més complexes.

20 casos de éxito en las redes sociales. Generalitat de Cataluña

Ayer se presentó en el Palau Robert el libro 20 casos de éxito en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña, editado por la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión (Departamento de la Presidencia) y elaborado gracias a la colaboración de los profesionales que trabajan en el ámbito de las redes sociales en la Generalitat. Participaron 113 personas.

Son experiencias que aportan técnicas e ideas para actuar de una manera coherente en el mundo de las redes sociales. La Generalitat de Cataluña ha hecho un recorrido que puede ser muy útil para otras administraciones y gobiernos. Este libro nace con la idea de compartir y conseguir dar, con este conocimiento que ahora se codifica, un gran salto hacia la gobernanza abierta, en red y con capacidad para transformar y mejorar el conjunto de la sociedad.

La Generalitat de Cataluña hace tiempo que trabaja para disponer de una presencia en las redes sociales coherente con su estrategia de atención ciudadana innovadora y multicanal. Por eso seguramente fue abanderada cuando elaboró la Guía de redes sociales, que ha sido a lo largo de un puñado de años el manual de cabecera para instituciones públicas y también privadas que no querían o no podían elaborar una de propia.

Durante este tiempo, las redes se han mostrado muy útiles para las políticas públicas de colaboración con el conjunto de actores implicados en la acción pública: ciudadanía, empresas, entidades… A día de hoy podemos considerarlas un instrumento crucial en las políticas más eficaces para la gobernanza y la gestión de los asuntos públicos y los problemas de unas sociedades, las contemporáneas, cada vez más complejas.