GIR-Innova: processos d’innovació dins l’Administració

En el marc de la I Jornada d’innovació, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, es va presentar el projecte GIR-Innova, una prova pilot en la qual han participat, de forma voluntària, persones que treballen a la Generalitat a Girona, que han aportat les seves idees per fer una Administració més àgil, senzilla i transparent.

Per aconseguir aquests objectius s’han fet servir mètodes creuats que són inèdits en l’Administració i que tenen a veure amb l’ús de formats de relat, la interrogació, la teatralització d’un acte o la improvisació. Totes les actuacions parteixen del convenciment que un dels factors claus per a la generació de valor públic a l’Administració és justament la seva capacitat per utilitzar i gestionar el talent del seu personal, per la qual cosa es busca impulsar i fomentar la seva participació.

GIR-Innova està promogut per InnoGent, el grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental, establert per l’eix 6, Innovació i talent, del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. InnoGent té com a missió contribuir a promoure les condicions organitzatives i les pràctiques de gestió de persones que afavoreixin la innovació en l’activitat i funcionament de l’Administració.

Read More »

Scientia, Depósito de Información Digital del Departamento de Salud

Scientia, Depósito de Información Digital del Departamento de Salud, es un repositorio de acceso abierto, permanente y gratuito a los recursos digitales derivados de la producción científica de las diferentes entidades y centros del sistema sanitario público de Cataluña. Se impulsa, así, la política institucional de acceso libre a la literatura científica, sin barreras económicas ni restricciones derivadas de los derechos de autor. Con este repositorio se quiere propiciar la elaboración de una política de acceso abierto a la información para favorecer la accesibilidad, la visibilidad, el impacto y el reconocimiento.

Read More »

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, és un repositori d’accés obert, permanent i gratuït als recursos digitals derivats de la producció científica de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya. S’impulsa, així, la política institucional d’accés lliure a la literatura científica, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels drets d’autor. Amb aquest repositori es vol propiciar l’elaboració d’una política d’accés obert a la informació per afavorir-ne l’accessiblitat, la visibilitat, l’impacte i el reconeixement.

Read More »

20 casos de éxito en las redes sociales. Generalitat de Cataluña

Ayer se presentó en el Palau Robert el libro 20 casos de éxito en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña, editado por la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión (Departamento de la Presidencia) y elaborado gracias a la colaboración de los profesionales que trabajan en el ámbito de las redes sociales en la Generalitat. Participaron 113 personas.

Son experiencias que aportan técnicas e ideas para actuar de una manera coherente en el mundo de las redes sociales. La Generalitat de Cataluña ha hecho un recorrido que puede ser muy útil para otras administraciones y gobiernos. Este libro nace con la idea de compartir y conseguir dar, con este conocimiento que ahora se codifica, un gran salto hacia la gobernanza abierta, en red y con capacidad para transformar y mejorar el conjunto de la sociedad.

La Generalitat de Cataluña hace tiempo que trabaja para disponer de una presencia en las redes sociales coherente con su estrategia de atención ciudadana innovadora y multicanal. Por eso seguramente fue abanderada cuando elaboró la Guía de redes sociales, que ha sido a lo largo de un puñado de años el manual de cabecera para instituciones públicas y también privadas que no querían o no podían elaborar una de propia.

Durante este tiempo, las redes se han mostrado muy útiles para las políticas públicas de colaboración con el conjunto de actores implicados en la acción pública: ciudadanía, empresas, entidades… A día de hoy podemos considerarlas un instrumento crucial en las políticas más eficaces para la gobernanza y la gestión de los asuntos públicos y los problemas de unas sociedades, las contemporáneas, cada vez más complejas.

20 casos d’èxit a les xarxes socials. Generalitat de Catalunya

Ahir es va presentar al Palau Robert el llibre 20 casos d’èxit a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, editat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (Departament de la Presidència) i elaborat gràcies a la col·laboració dels professionals que treballen en l’àmbit de les xarxes socials a la Generalitat. Hi van participar 113 persones.

Són experiències que aporten tècniques i idees per actuar d’una manera coherent en el món de les xarxes socials. La Generalitat de Catalunya ha fet un recorregut que pot ser molt útil a les altres administracions i governs. Aquest llibre neix amb la idea de compartir i aconseguir fer, amb aquest coneixement que ara s’hi codifica, un gran salt cap a la governança oberta, en xarxa i amb capacitat per transformar i millorar el conjunt de la societat.

La Generalitat de Catalunya fa temps que treballa per disposar d’una presència a les xarxes socials coherent amb la seva estratègia d’atenció ciutadana innovadora i multicanal. Per això segurament va ser capdavantera quan va elaborar la Guia de xarxes socials, que ha estat al llarg d’un grapat d’anys el manual de capçalera per a institucions públiques i també privades que no volien o no podien elaborar-ne una de pròpia.

Durant aquest temps, les xarxes s’han mostrat molt útils per a les polítiques públiques de col·laboració amb el conjunt d’actors implicats en l’acció pública: ciutadania, empreses, entitats… A hores d’ara podem considerar-les un instrument crucial en les polítiques més eficaces per a la governança i la gestió dels assumptes públics i els problemes d’unes societats, les contemporànies, cada cop més complexes.

Nueva edición de la Guía de servicios móviles

La Generalitat de Catalunya publica la segunda edición de la Guía de servicios móviles, que se puede consultar desde la web de móviles. Se trata de un documento que informa a los organismos de la Generalitat sobre cómo se debe enfocar la movilidad y cuáles son los criterios que se deben establecer para poner en funcionamiento un nuevo servicio móvil dirigido a la ciudadanía.

El contenido de esta guía tiene en cuenta que el acceso móvil a los servicios en formato multicanal –ya sea mediante el portal gencat.cat en diseño responsivo o a través de aplicaciones móviles específicas– es inherente a la estrategia de gobernanza abierta de la Generalitat. Además, algunas iniciativas móviles utilizan los datos abiertos por la propia Administración o fomentan la colaboración de la ciudadanía (crowdsourcing) en los servicios y las políticas públicas.

La Guía hace referencia a los roles de la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión (Departamento de la Presidencia), como responsable de dirigir la planificación y establecer los criterios corporativos, y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, encargado de la validación técnica y la publicación en los mercados de estas aplicaciones. La segunda edición de la Guía está justificada por el interés de situar a la ciudadanía como elemento central en el momento de incorporar el canal móvil en la estrategia corporativa y para dar cumplimento a los Acuerdos de Gobierno.

Esta guía incluye iniciativas destacadas que ejemplifican cómo el canal móvil supone una oportunidad para ahorrar costes, genera nuevas formas de prestar servicios, mejora el acceso a la información o incluso puede implicar a la ciudadanía en la mejora de los servicios públicos: Platgescat, Conduint, Rutes, 061CatSalut Respon, Parlament 2012/2015, Cobertura mòbil y Notificaciones push.

El documento se publica en formato digital en una licencia CC BY, que permite copiarlo y reutilizarlo sin ninguna limitación. Sólo se debe citar la fuente: Generalitat de Cataluña.

Nova edició de la Guia de serveis mòbils

La Generalitat de Catalunya publica la segona edició de la Guia de serveis mòbils, que es pot consultar des del web de  mòbils. Es tracta d’un document que informa els organismes de la Generalitat sobre com s’ha d’enfocar la mobilitat i quins són els criteris que cal establir per posar en funcionament un nou servei mòbil adreçat a la ciutadania.

El contingut d’aquesta guia té en compte que l’accés mòbil als serveis en format multicanal –ja sigui mitjançant el portal gencat.cat en disseny responsiu o a través d’aplicacions mòbils específiques– és inherent a l’estratègia de governança oberta de la Generalitat. A més, algunes iniciatives mòbils utilitzen les dades obertes per l’Administració mateixa o fomenten la col·laboració de la ciutadania (crowdsourcing) en els serveis i les polítiques públiques.

La Guia fa referència als rols de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (Departament de la Presidència), com a responsable de dirigir la planificació i d’establir els criteris corporatius, i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, encarregat de la validació tècnica i la publicació als mercats d’aquestes aplicacions. La segona edició de la Guia està justificada per l’interès de situar la ciutadania com a element central en el moment d’incorporar el canal mòbil a l’estratègia corporativa i per donar compliment als Acords de Govern.

Aquesta guia inclou iniciatives destacades que exemplifiquen com el canal mòbil suposa una oportunitat per estalviar costos, genera noves formes de prestar serveis, millora l’accés a la informació o fins i tot pot implicar la ciutadania en la millora dels serveis públics: Platgescat, Conduint, Rutes, 061CatSalut Respon, Parlament 2012/2015, Cobertura mòbil i Notificacions push.

El document es publica en format digital en una llicència CC BY, que permet copiar-lo i reutilitzar-lo sense cap limitació. Només cal citar-ne la font: Generalitat de Catalunya.

Aplicación Cobertura móvil

Cobertura móvil es un proyecto colaborativo que, a partir de los datos enviados por los dispositivos móviles de los usuarios que descargan la aplicación, aporta información continua del estado de cobertura de telefonía móvil en Cataluña según cuál sea la ubicación. La participación ciudadana es el aspecto clave para alcanzar el objetivo del proyecto.

El objetivo de Cobertura móvil, promovida por el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (DGTSI), es obtener datos reales, mediante la colaboración del ciudadano, sobre la cobertura móvil de Cataluña de cualquier operadora y tecnología (2G, 3G y 4G) que permitan la confección de un mapa de la red de telefonía en el país accesible a través del móvil y la web. Este mapa permite conocer esmeradamente las áreas o puntos que necesitan actuaciones o mejoras. El mapa de cobertura de la aplicación, que es consultable en dispositivos móviles y web, permite hacer dos tipos de consultas: las medidas propias del usuario y el mapa completo con todas las medidas generadas por los participantes en la iniciativa.

La participación ciudadana es el aspecto clave para alcanzar el objetivo principal del proyecto, ya que se nutre de los datos generados por los terminales móviles de los ciudadanos que se descargan la aplicación. Así, cuanta más gente participe, más detallado será el mapa que se crea y más fiable será la detección de zonas en el territorio que necesitan mejorar la cobertura. Participar en este proyecto colectivo ayuda, además, a mejorar la eficiencia de los servicios básicos para la ciudadanía, como el acceso a los servicios de emergencias (112) desde todos los puntos del país.

Los datos aportados por Cobertura móvil, que son tratados de manera totalmente anónima, hacen referencia a la ubicación del punto de medida, el nivel de señal, la tecnología de conexión y las diferentes operadoras presentes en el punto donde se encuentra el dispositivo. Los datos generados son tratados de manera que no sea posible identificar el usuario que los ha facilitado, es decir, las medidas que se envían no contienen ningún tipo de información que pueda identificar qué usuario las ha facilitado.

Los datos se generan a través de una aplicación móvil Cobertura móvil que los usuarios se pueden descargar desde su terminal. En estos momentos está disponible en Android y iOS. La versión para iOS tiene una funcionalidad limitada a causa de la política sobre aplicaciones de Apple y sólo muestra el mapa de cobertura.

Aplicació Cobertura mòbil

Cobertura mòbil és un projecte col·laboratiu que, a partir de les dades enviades pels dispositius mòbils dels usuaris que en descarreguin l’aplicació, aporta informació contínua de l’estat de cobertura de telefonia mòbil a Catalunya segons quina en sigui la ubicació. La participació ciutadana és l’aspecte clau per assolir l’objectiu del projecte.

L’objectiu de Cobertura mòbil, promoguda pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (DGTSI), és obtenir dades reals, mitjançant la col·laboració del ciutadà, sobre la cobertura mòbil de Catalunya de qualsevol operadora i tecnologia (2G, 3G i 4G) que permetin la confecció d’un mapa de la xarxa de telefonia al país accessible a través del mòbil i el web. Aquest mapa permet conèixer de forma acurada les àrees o punts que necessiten actuacions o millores. El mapa de cobertura de l’aplicació, que és consultable en dispositius mòbils i web, permet fer dos tipus de consultes: les mesures pròpies de l’usuari i el mapa complet amb totes les mesures generades pels participants en la iniciativa.

La participació ciutadana és l’aspecte clau per assolir l’objectiu principal del projecte, ja que es nodreix de les dades generades pels terminals mòbils dels ciutadans que se’n descarreguen l’aplicació. Així, com més gent hi participi més detallat serà el mapa que es crea i més fiable serà la detecció de zones al territori que necessiten millorar la cobertura. Participar en aquest projecte col·lectiu ajuda, a més, a millorar l’eficiència dels serveis bàsics per a la ciutadania, com ara l’accés als serveis d’emergències (112) des de tots els indrets del país.

Les dades aportades per Cobertura mòbil, que són tractades de manera totalment anònima, fan referència a la ubicació del punt de mesura, el nivell de senyal, la tecnologia de connexió i les diferents operadores presents en el punt on es troba el dispositiu. Les dades generades són tractades de manera que no és possible identificar-ne l’usuari que les ha facilitat, és a dir, les mesures que s’envien no contenen cap tipus d’informació que pugui identificar quin usuari les ha facilitat.

Les dades es generen a través d’una aplicació mòbil Cobertura mòbil que els usuaris es poden descarregar des del terminal. En aquests moments està disponible en Android i iOS (a través de les respectives botigues). En aquests moments la versió per a iOS té una funcionalitat limitada a causa de la política sobre aplicacions d’Apple i només mostra el mapa de cobertura.

40a sesión web: 'Fórmulas para innovar una institución'

La 40a sesión web que ha tenido lugar hoy en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, ha ido sobre GeoStart: fórmulas para innovar una institución. Los ponentes, Sergi Anguita y Marc Torres forman parte del grupo de innovación y prototipaje de productos y servicios en el ámbito de la geoinformación del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC). Podéis consultar el resumen a continuación y también todos los materiales relacionados.

Materiales:

Vídeo-resumen

– Fotos

– Vídeo entero

– Presentación

– Síntesis

Read More »