Cocreem continguts

[sldshare id=7417305&doc=infografiagencat-110328103600-phpapp02&type=d]

Un dels avantatges que aporta Internet és la possibilitat de treballar col·laborativament a distància, sense necessitat de desplaçar-se si les persones es troben en llocs diferents. Aquest fet afavoreix que sorgeixin iniciatives de cocreació, és a dir, un conjunt d’activitats, recursos i processos adreçats a la creació col·laborativa d’un producte o servei, en aquest cas, a través de la Xarxa. Amb aquesta pràctica, els treballs en surten reeixits, ja que recullen coneixement de punts de vista diferents que enriqueixen i donen valor afegit a la idea embrionària.

I nosaltres, solem treballar col·laborativament des de l’Administració?
Read More »

Cocreamos contenidos

[sldshare id=7417305&doc=infografiagencat-110328103600-phpapp02&type=d]

Una de las ventajas que aporta Internet es la posibilidad de trabajar colaborativamente a distancia, sin necesidad de desplazarse si las personas se encuentran en lugares diferentes. Este hecho favorece la aparición iniciativas de cocreación, es decir, un conjunto de actividades, recursos y procesos dirigidos a la creación colaborativa de un producto o servicio, en este caso, a través de la Red. Con esta práctica, los trabajos salen mejorados, ya que recogen conocimiento de puntos de vista distintos que enriquecen y dan valor añadido a la idea embrionaria.

Y nosotros, ¿solemos trabajar colaborativamente desde la Administración?Read More »