34a sesión web: 'Innovación abierta en la Administración'

Jordi Graells, coordinador de Contenidos e Innovación de la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión, ha hecho reflexionar al público de la 34a sesión web sobre el concepto de innovar. Asegura que lo más esencial para hacerlo es la predisposición y la actitud de cada uno. A partir de aquí, es necesario que esta innovación sea del todo disruptiva porque es sólo así cómo se genera valor. Aplicado a la Administración, Graells cree que la innovación debe llegar a todos los estamentos. No basta con crear una área que se dedique a ello sino que debe haber una estrategia que se pueda desarrollar en diferentes ámbitos.

Destacamos tres conclusiones:

1. Esta ha sido una sesión web especial porque los asistentes han elaborado buena parte de los contenidos tratados, han participado activamente en el desarrollo de la sesión y continuarán con el debate sobre cómo innovar en la Administración a partir de ahora 😉

2. La interacción en las redes colaborativas genera información, que debe ser de calidad y que, a su turno, se puede transformar en conocimiento para identificar oportunitades de valor y de negocio. Por eso, es importante saber concretar el grado de innovación de un servicio a partir del valor que aporta. En la sesión se ha tratado específicamente de la fórmula: prestaciones x emociones / coste x incomodidad x inseguridad. Cuando mayor sea el numerador y más se disminuya el denominador, más valor tendrá el nuevo servicio.

3. Estas redes de innovación deben relacionarse con las políticas de datos abiertos, redes sociales y servicios móviles, en un marco general de gobernanza abierta. Así, pues, el gobierno abierto es el modelo a partir del que desarrollarán su actividad gobiernos y administraciones en el futuro, sin ningún tipo de duda.

Esperamos que el debate sobre estas cuestiones haya empezado y que no se pare una vez ha tenido lugar la sesión. ¿Os ha gustado? ¿La encontráis útil?

Materiales:

– Fotografías

– Presentación

– Vídeo-resumen

– Vídeo sencer

– Síntesis

34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració'

Jordi Graells, coordinador de Continguts i Innovació de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, ha fet reflexionar el públic de la 34a sessió web sobre el concepte d’innovar.
Seguint dinàmiques participatives amb el públic, el ponent ha recalcat que el més essencial per innovar és la predisposició i l’actitud de cadascú. A més, la innovació ha de ser disruptiva: ha de trencar amb la història anterior i ha de modificar els processos; no n’hi ha prou amb afegir capes de tecnologia. Graells creu que la innovació ha d’arribar a tots els estaments; no calen departaments d’innovació perquè ha d’amarar tots els àmbits.

Hi destaquen tres conclusions:

1. Aquesta ha estat una sessió web especial perquè els assistents han elaborat bona part dels continguts tractats, han participat activament en el desenvolupament de la sessió i continuaran amb el debat sobre com innovar a l’Administració d’ara endavant 😉

2. La interacció a les xarxes col·laboratives genera informació, que ha de ser de qualitat i que, al seu torn, es pot transformar en coneixement per identificar oportunitats de valor i de negoci. Per això, és important que sapiguem concretar el grau d’innovació d’un servei a partir del valor que aporta. A la sessió s’ha tractat específicament de la fórmula: prestacions x emocions / cost x incomoditat x inseguretat. Com més gran sigui el numerador i més es disminueixi el denominador, més valor tindrà el nou servei.

3. Aquestes xarxes d’innovació s’han de relacionar amb les polítiques de dades obertes, xarxes socials i serveis mòbils, en un marc general de governança oberta. Així, doncs, el govern obert és el model a partir del qual desenvoluparan la seva activitat governs i administracions en el futur, sense cap mena de dubte.

Esperem que el debat sobre aquestes qüestions hagi començat i que no s’aturi un cop ha tingut lloc la sessió. Us ha agradat? La trobeu útil?

Materials:

Fotografies

Presentació

Vídeo-resum

Vídeo sencer

Síntesi

Sessions web 2014

Ja són a punt les sessions web de l’any 2014. Se centren en com millorar la feina dels professionals i de l’Administració, mitjançant estratègies d’innovació oberta, la col·laboració entre organitzacions, els serveis de mobilitat i les eines digitals per als professionals. Ja podem fer un cop d’ull a la programació i a les dates per tenir-les presents. Read More »

Los procesos participativos a debate en la VIII Jornada Compartim

El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada ha programado dentro de la VIII Jornada Compartim, que tendrá lugar el 3 de diciembre, la presentación de las mejores prácticas de las organizaciones que han apostado de manera decidida por la participación de sus profesionales y usuarios. Esta Jornada Compartim debe servir para reflexionar sobre cómo debe ser el buen gobierno y el liderazgo en estas organizaciones. Si estáis interesados, os podéis inscribir en línea hasta el 27 de noviembre.

Read More »

Els processos participatius a debat a la VIII Jornada Compartim

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha programat dins de la VIII Jornada Compartim, que tindrà lloc el 3 de desembre, la presentació de les millors pràctiques de les organitzacions que han apostat de manera decidida per la participació dels seus professionals i usuaris. Aquesta Jornada Compartim ha de servir per reflexionar sobre com ha de ser el bon govern i el lideratge en aquestes organitzacions. Si hi esteu interessats, us hi podeu inscriure en línia fins al 27 de novembre.

Read More »

32a sesión web: ‘Estrategia tecnológica para un gobierno abierto’

Miquel Torregrosa ha sido el ponente de la 32a sesión web sobre ‘Estrategia tecnológica para un gobierno abierto’. Torregrosa, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña, ha hablado primero de la multicanalidad en gencat.cat (web, multimedia, redes sociales, movilidad y datos abiertos) y ha destacado que el reto en estos momentos es conseguir consolidar esta variedad de canales a un coste muy reducido. Para hacerlo, es necesario simplificar los procesos, hacer uso de la computación en la nube (cloud computing) y potenciar el software libre.

El objetivo final de toda esta tarea es que todo el mundo pueda contribuir a planificar, generar y evaluar las políticas de gobierno. Es lo que se llama gobierno abierto, concepto en el que se vinculan los tres grandes principios de transparencia, participación y colaboración. Alrededor de estos tres principios se constituye un gobierno más receptivo, dispuesto a recibir aportaciones de la ciudadanía y ofrecerle toda la información pública que, de hecho, como tal, le pertenece.

Materiales:

– Fotos

– Vídeo-resum

– Vídeo completo

– Presentación

– Síntesis

Read More »

32a sessió web: ‘Estratègia tecnològica per a un govern obert’

Miquel Torregrosa ha estat el ponent de la 32a sessió web sobre ‘Estratègia tecnològica per a un govern obert’. Torregrosa, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, ha parlat primer de la multicanalitat a gencat.cat (web, multimèdia, xarxes socials, mobilitat i dades obertes) i ha remarcat que el repte, a hores d’ara, és aconseguir consolidar aquesta varietat de canals a un cost molt reduït. Per fer-ho, cal simplificar els processos, fer ús de la informàtica en núvol (cloud computing) i potenciar el programari lliure.

L’objectiu final de tota aquesta feina és que tothom pugui contribuir a planificar, generar i avaluar les polítiques de govern. És el que s’anomena govern obert, concepte al qual es vinculen els tres grans principis de transparència, participació i col·laboració. Al voltant d’aquests tres principis es constitueix un govern més receptiu, disposat a rebre aportacions de la ciutadania i a aportar-li tota la informació pública que, de fet, com a tal, li pertany.

Materials:

Fotos

Vídeo-resum

Vídeo sencer

Presentació

Síntesi

Read More »

27a sessió web: ‘Com comunicar en suport digital?’

Tíscar Lara, directora de l’àrea digital de l’Escola d’Organització Industrial (EOI), ha estat la ponent de la 27a sessió web sobre comunicació digital que ha tingut lloc avui al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. En la seva conferència, Lara ha descrit el context comunicatiu actual, diferent del de fa uns anys, quan la relació emissor-receptor era vertical. Internet ha revolucionat aquest model i ha ofert els mitjans perquè qualsevol persona es converteixi en emissora d’informació. Amb el que ella ha anomenat tecnologia de butxaca, és a dir, dispositius mòbils, tauletes, etc, la ciutadania es veu capaç de comunicar i així es demostra en cada fet noticiable de gran magnitud.

Segons Lara, però, el missatge és més híbrid perquè hi ha menys intermediació, amb la qual cosa és important que el receptor sàpiga discriminar la informació que rep. Davant d’aquesta forta competència, ha dit, és fonamental que els emissors aconsegueixin generar confiança amb el seu públic per poder fidelitzar-los.

La ponent ha apuntat també que les organitzacions que volen interaccionar i donar servei han de pensar la Xarxa com un ecosistema en què les aportacions dels seus membres han de ser benvingudes. Lara ha esmentat el sentit comú, l’honestedat , la transparència i la estratègia com a punts claus per posar en pràctica una bona comunicació corporativa.

Com cada sessió web, anirem afegint tots els materials que hi fan referència en aquest apunt:

Fotografies

Vídeo amb les conclusions

Síntesi

Vídeo sencer

Presentació

27a sesión web: ‘¿Cómo comunicar en soporte digital?’

Tíscar Lara, directora del área digital de la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha sido la ponente de la 27a sesión web sobre comunicación digital que ha tenido lugar hoy en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. En su conferencia, Lara ha descrito el contexto comunicativo actual, diferente del de hace unos años, cuando la relación emisor-receptor era vertical. Internet ha revolucionado este modelo y ha ofrecido los medios para que cualquier persona se convierta en emisora de información. Con lo que ella llama tecnología de bolsillo, es decir, dispositivos móviles, tabletas, etc, la ciudadanía se ve capaz de comunicar y así se demuestra en cada hecho noticioso de gran magnitud.

Sin embargo, según Lara, el mensaje es más híbrido porque hay menos intermediación, con lo cual es importante que el receptor sepa discriminar la información que recibe. Ante esta fuerte competencia, ha dicho, es fundamental que los emisores consigan generar confianza con su público para poder fidelizarlos.

La ponente ha apuntado también que las organizaciones que quieran interaccionar y dar servicio deben pensar la Red como un ecosistema en el que las aportaciones de sus miembros deben ser bienvenidas. Lara ha mencionado el sentido común, la honestidad, la transparencia y la estrategia como puntos clave para poner en práctica una buena comunicación corporativa.

Como en cada sesión web, iremos añadiendo todos los materiales en este post:

Fotografías

– Vídeo con las conclusiones

Síntesis

Vídeo entero

Presentació