I Concurs d’Idees de la DG d’Atenció Ciutadana

concurs_dgac_guanyadorsEl 16 de desembre es va atorgar el premi al I Concurs d’Idees de la Direcció General d’Atenció Ciutadana. El jurat, que no coneixia la identitat del guanyador, va seleccionar set idees finalistes i va atorgar el guardó al I Concurs d’Idees Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC)
a Eugeni d’Ors. Sota aquest pseudònim s’amagava la identitat del guanyador, Jordi Puig. La idea guanyadora, que ja s’ha posat en marxa tal com s’havia compromès a fer la Direcció, és:

“Disposar d’un calendari compartit on cadascú pugui anotar aquelles fites/esdeveniments/notícies de rellevància per a la DGAC: la publicació d’un nou web, l’aparició d’una nova app mòbil, l’obertura (o finalització) del termini d’un tràmit, etc. Un calendari d’aquest tipus permet compartir informació amb el mínim esforç, fa tothom més conscient de les dades rellevants del dia a dia, genera connexions entre els diversos àmbits de treball i pot facilitar certes feines i rutines.”

De la oficina en papel a la oficina digital

keyboard-886462_1920Así como hasta ahora los procedimientos administrativos se hacían en papel o digitalmente, la entrada en vigor el pasado 2 de octubre de la nueva normativa de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones supone una reforma profunda de los procesos en la Administración que ahora deberán de ser únicamente y exclusivamente electrónicos, simples y menos burocráticos.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público implican la obligación de digitalizar toda la documentación que las administraciones públicas tramiten, así como los documentos que la ciudadanía aporta.

El objetivo de este cambio es reconocer el derecho de la ciudadanía a acceder telemáticamente a la información propia que consta en los expedientes tramitados por las diferentes administraciones. De esta forma, también se garantiza el derecho a no tener que volver a presentar la documentación aportada previamente. En este sentido, el cambio más impactante será la digitalización de la documentación, tanto la que emite la Administración como la que aporta el ciudadano y se generarán copias auténticas con un código seguro de verificación que permitirá consultar el documento original desde cualquier administración pública.

Las personas físicas con pocos conocimientos o con falta de recursos tecnológicos tienen derecho a ser atendidos y a recibir ayuda en las oficinas de asistencia en materia de registro y el mismo personal de la oficina podrá hacer el trámite en nombre del ciudadano o bien le podrá ayudar a hacerlo desde un punto de autoservicio.

En cuanto a las personas jurídicas y al resto de colectivos obligados según la Ley a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas, en el ámbito de la Generalitat, lo deberán hacer a partir del 2018.

Con la entrada en vigor de estas dos leyes, la Administración deberá de poner a disposición las notificaciones electrónicas a través de la sede electrónica. Las personas físicas que lo pidan expresamente, también podrán recibir la notificación en papel.

2a Jornada de servicios de atención ciudadana telefónica

012_logoLa Dirección General de Atención Ciudadana partició en la  2a Jornada de servicios de atención ciudadana telefónica 012, celebrada en Valencia el 1 de diciembre. Asistieron representantes de los servicios 012 de diferentes comunidades autónomas, del 060 del Estado y del 010 de Valencia.

El responsable del Área de Atención Telefónica de la Dirección General de Atención Ciudadana, Antoni Martín, presentó el modelo de servicio del 012 de Catalunya i el canal de mensajería instantánea, con Telegram, integrado en la plataforma del 012, la primera experiencia internacional en un servicio de estas características.

También presentó una iniciativa, a la cual se sumaron el resto de comunidades, sobre la regulación de tarifas que aplican las diferentes operadoras de telefonía a sus clientes para llamar al 012. En algunos casos, las diferencias de precio pueden llergar a ser del 100% por el mismo tipo de llamada.

En el transcurso de la Jornada se abordaron otros temas, como la recogida formal de quejas a través del 012 o el impacto de la Ley 39/2015.

Materials de la 46a sessió web: ‘És possible un país amb govern obert?’

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

A la 46a sessió web Raül Romeva, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert, han explicat les estratègies i polítiques de govern obert que impulsa la Generalitat de Catalunya.
A continuació us en fem un resum i enllacem els diferents materials amb relació a la sessió.

2a Jornada de serveis d’atenció ciutadana telefònica

012_logoLa Direcció General d’Atenció Ciutadana va participar a la  2a Jornada de serveis d’atenció ciutadana telefònica 012, celebrada a València l’1 de desembre. Hi van assistir representants dels serveis 012 de diferents comunitats autònomes, del 060 de l’Estat, i del 010 de València.

El responsable de l’Àrea d’Atenció Telefònica de la Direcció General d’Atenció Ciutadana, Antoni Martín, va presentar el model de servei del 012 de Catalunya i el canal de missatgeria instantània, amb Telegram, integrat a la plataforma del 012, la primera experiència internacional en un servei d’aquestes característiques.

També va presentar una iniciativa, a la qual s’hi van sumar la resta de comunitats, sobre la regulació de tarifes que apliquen les diferents operadores de telefonia als seus clients per trucar al 012. En alguns casos, les diferències de preu poden arribar a ser del 100% pel mateix tipus de trucada.

En el decurs de la Jornada es van abordar altres temes, com la recollida formal de queixes a través del 012, o l’impacte de la Llei 39/2015.

 

De l’oficina en paper a l’oficina digital

keyboard-886462_1920Així com fins ara els procediments administratius es feien amb paper o digitalment, l’entrada en vigor el passat 2 d’octubre de la nova normativa de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions suposa una reforma profunda dels processos a l’Administració que ara hauran de ser únicament i exclusivament electrònics, simples i menys burocràtics.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic impliquen l’obligació de digitalitzar tota la documentació que les administracions públiques tramiten, així com els documents que la ciutadania aporta.

L’objectiu d’aquest canvi és reconèixer el dret de la ciutadania a accedir telemàticament a la informació pròpia que consta en els expedients tramitats per les diferents administracions. D’aquesta manera, també se’n garanteix el dret a no haver de tornar a presentar la documentació aportada prèviament. En aquest sentit, el canvi més impactant serà la digitalització de la documentació, tant la que emet l’Administració com la que aporta el ciutadà i es generaran còpies autèntiques amb un codi segur de verificació que permetrà consultar el document original des de qualsevol administració pública.

Les persones físiques amb pocs coneixements o mancats de recursos tecnològics tenen dret a ser atesos i a rebre suport a les oficines d’assistència en matèria de registre i el mateix personal de l’oficina podrà fer el tràmit en nom del ciutadà o bé el podrà ajudar a fer-lo des d’un punt d’autoservei.

Pel que fa a les persones jurídiques i a la resta de col·lectius obligats segons la Llei a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques, en l’àmbit de la Generalitat, ho hauran de fer a partir del 2018.

Amb l’entrada en vigor d’aquests dues lleis, l’Administració haurà de posar a disposició les notificacions electròniques a través de la seu electrònica. Les persones físiques que ho demanin expressament, però, també podran rebre la notificació en paper.

45a sessió web: ‘Transformar una organització per la via digital’

A la 45a sessió web, ‘Transformar una organització per la via digital’, Luis Villa ha explicat com la incorporació d’activitats digitals, i les seves actuals dimensions (mobilitat,cloud computing, big data, smart cities, internet de les coses, xarxes socials…transforma les organitzacions i l’Administració A continuació us en fem un resum i enllacem els diferents materials amb relació a la sessió.

Gobierno abierto: evaluación de la gestión pública y participación en la acción de gobierno

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha el portal Gobierno abierto que se estructura en los tres ejes activos del gobierno abierto: la transparencia, los datos abiertos y la participación.

Gobierno abierto forma parte de la campaña institucional que el Gobierno ha puesto en marcha para concienciar a la ciudadanía sobre las políticas de gobierno abierto que persiguen una comunicación bidireccional, transparente y permanente entre ciudadanía y Administración.

La apuesta de la Generalitat por un gobierno abierto forma parte de un conjunto de medidas tales como el Código de conducta de los altos cargos, el Decreto ley en materia de contratación pública, o la creación de la comisión interdepartamental encargada de hacer efectiva la Ley de transparencia.

El portal contiene información institucional, documentación relativa a la gestión económica, a la acción de Gobierno y la normativa, y hace públicos los contratos, convenios y subvenciones. Asimismo, se puede acceder a un conjunto de datasets, de datos abiertos, para avanzar hacia la gobernanza abierta y promover así la creación de valor con la reutilización de los datos públicos, ordenar internamente los sistemas de información dentro del Administración y fomentar la interoperabilidad entre servicios del sector público. Además, con estos datos se quiere favorecer la participación de la ciudadanía en las políticas públicas.

Más información

Govern obert: avaluació de la gestió pública i participació en l’acció de govern

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el portal Govern obert que s’estructura en els tres eixos actius del govern obert: la transparència, les dades obertes i la participació.

Govern obert forma part de la campanya institucional que el Govern ha posat en marxa per conscienciar la ciutadania sobre les polítiques de govern obert  que persegueixen una comunicació bidireccional, transparent i permanent entre ciutadania i Administració.

L’aposta de la Generalitat per un govern obert forma part d’un conjunt de mesures  com ara el Codi de conducta dels alts càrrecs, el Decret llei en matèria de contractació pública, o la creació de la comissió interdepartamental encarregada de fer efectiva la Llei de transparència.

El portal conté informació institucional, documentació relativa a la gestió econòmica, a l’acció de Govern i la normativa, i fa públics els contractes, convenis i subvencions. Així mateix, es pot accedir a un conjunt de datasets, de dades obertes, per avançar cap a la governança oberta i promoure, així, la creació de valor amb la reutilització de les dades públiques, ordenar internament els sistemes d’informació dins l’Administració i fomentar la interoperabilitat entres serveis del sector públic. A més, amb aquestes dades es vol afavorir la participació de la ciutadania en les polítiques públiques.

Més informació

Materials de la sessió ‘Ús de Facebook a l’Administració pública’. Barcelona, 27 d’octubre de 2016

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

La Generalitat ha organitzat una sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública adreçada a responsables i gestors de comptes corporatius de xarxes socials de totes les administracions de Catalunya.
La Generalitat inicia així una nova forma de lideratge relacional i en xarxa perquè totes les administracions radicades a Catalunya comparteixin el seu coneixement i les seves bones pràctiques.

S’hi han explicat bones pràctiques de l’ús de Facebook a la Generalitat: concretament dels Mossos d’Esquadra, del Banc de Sang i Teixits i de l’estratègia a les xarxes socials de Gencat.
També hi han intervingut Natalia Basterrechea, directora d’Afers Públics de Facebook, i Gustavo Pernas, de la part comercial de Facebook a Dublín, per explicar quines estratègies i recursos podem fer servir per comunicar millor a Facebook.