No us perdeu el Manual dels governs a Twitter de la Generalitat!

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Twitter i la Generalitat de Catalunya han publicat conjuntament el Manual dels governs a Twitter, una guia de referència que aporta tècniques i idees a governs i administracions públiques per actuar d’una manera efectiva en aquesta xarxa social.

El Manual ofereix recursos específics als gestors de comptes institucionals per optimitzar els continguts i la interacció que hi té lloc. S’hi explica per què és important ser present a Twitter i com confeccionar una bona estratègia de comunicació adaptada a les seves singularitats. Què comunicar, quan tuitejar, com interaccionar amb els ciutadans, com reaccionar davant les crítiques o com mesurar l’eficàcia de les accions són alguns dels interrogants als quals es dona resposta.

La Generalitat de Catalunya treballa des de l’any 2009 per disposar d’una presència a Twitter coherent amb la seva estratègia d’atenció ciutadana innovadora i multicanal. La seva experiència pot ser de molta ajuda a altres governs. Per aquest motiu, el Manual mostra alguns casos emblemàtics de la presència de la Generalitat a Twitter i re­flecteix el model de funcionament col·laboratiu i innovador amb què s’organitzen els seus pro­fessionals. Les experiències que exposa el Manual són, per tant, a més d’intenses i formatives, capdavanteres.

Llegiu-lo, compartiu-lo, reutilitzeu-lo. Aquest Manual ajudarà els gestors de comptes institucionals de Twitter d’arreu del món a millorar els missatges que publiquen.

Oi que ja teniu ganes de posar en pràctica les idees i els recursos que proposa?

Materials de la sessió

Be sure to read the Government of Catalonia’s Twitter Manual for Governments!

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Twitter and the Government of Catalonia have jointly published the Twitter Manual for Governments, a reference guide that provides techniques and ideas to help governments and public authorities around the world operate effectively on this social media platform.

The manual offers specific resources for institutional account managers to optimize content and interaction. It explains why a Twitter presence is important and how to draw up a specific communication strategy. It provides answers on what to post, when to tweet, how to interact with the public, how to react to criticism and how to measure effectiveness, among other issues.

Since 2009, the Government of Catalonia has been working to develop a Twitter presence in line with its innovative, multi-channel strategy for public services. Its experience may prove to be of great assistance to other governments. For this reason, the manual describes a number of flagship examples of the Government of Catalonia’s Twitter presence and reflects the model of collaborative and innovative operation organized by its professionals. Thus, the experiences described in the manual are not just intense and educational, but also pioneering.

Read it, share it, reuse it. This manual will help institutional Twitter account managers around the world improve the messages they post.

Ready to put these ideas and resources into practice?

¡No os perdáis el Manual de los gobiernos en Twitter del Gobierno de Cataluña!

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Twitter y el Gobierno de Cataluña han publicado conjuntamente el Manual de los gobiernos en Twitter, una guía de referencia que aporta técnicas e ideas a gobiernos y administraciones públicas para actuar de una manera efectiva en esta red social.

El Manual ofrece recursos específicos a los gestores de cuentas institucionales para optimizar los contenidos y la interacción que tiene lugar. Se explica por qué es importante estar presente en Twitter y cómo confeccionar una buena estrategia de comunicación adaptada a sus singularidades. Qué comunicar, cuándo tuitear, cómo interaccionar con los ciudadanos, cómo reaccionar ante las críticas o cómo medir la eficacia de las acciones son algunos de los interrogantes a los que se da respuesta.

El Gobierno de Cataluña trabaja desde el año 2009 para disponer de una presencia en Twitter coherente con su estrategia de atención ciudadana innovadora y multicanal. Su experiencia puede ser de mucha ayuda a otros gobiernos. Por este motivo, el Manual muestra algunos casos emblemáticos de la presencia del Gobierno de Cataluña en Twitter y refleja el modelo de funcionamiento colaborativo e innovador con el que se organizan sus profesionales. Las experiencias que expone el Manual son, por tanto, además de intensas y formativas, punteras.

Leedlo, compartidlo, reutilizadlo. Este Manual ayudará a los gestores de cuentas institucionales de Twitter de todo el mundo a mejorar los mensajes que publican.

¿Verdad que ya tiene ganas de poner en práctica las ideas y los recursos que propone?

Materials de la sessió ‘Ús de Facebook a l’Administració pública’. Barcelona, 27 d’octubre de 2016

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

La Generalitat ha organitzat una sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública adreçada a responsables i gestors de comptes corporatius de xarxes socials de totes les administracions de Catalunya.
La Generalitat inicia així una nova forma de lideratge relacional i en xarxa perquè totes les administracions radicades a Catalunya comparteixin el seu coneixement i les seves bones pràctiques.

S’hi han explicat bones pràctiques de l’ús de Facebook a la Generalitat: concretament dels Mossos d’Esquadra, del Banc de Sang i Teixits i de l’estratègia a les xarxes socials de Gencat.
També hi han intervingut Natalia Basterrechea, directora d’Afers Públics de Facebook, i Gustavo Pernas, de la part comercial de Facebook a Dublín, per explicar quines estratègies i recursos podem fer servir per comunicar millor a Facebook.

20 casos de éxito en las redes sociales. Generalitat de Cataluña

Ayer se presentó en el Palau Robert el libro 20 casos de éxito en las redes sociales de la Generalitat de Cataluña, editado por la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión (Departamento de la Presidencia) y elaborado gracias a la colaboración de los profesionales que trabajan en el ámbito de las redes sociales en la Generalitat. Participaron 113 personas.

Son experiencias que aportan técnicas e ideas para actuar de una manera coherente en el mundo de las redes sociales. La Generalitat de Cataluña ha hecho un recorrido que puede ser muy útil para otras administraciones y gobiernos. Este libro nace con la idea de compartir y conseguir dar, con este conocimiento que ahora se codifica, un gran salto hacia la gobernanza abierta, en red y con capacidad para transformar y mejorar el conjunto de la sociedad.

La Generalitat de Cataluña hace tiempo que trabaja para disponer de una presencia en las redes sociales coherente con su estrategia de atención ciudadana innovadora y multicanal. Por eso seguramente fue abanderada cuando elaboró la Guía de redes sociales, que ha sido a lo largo de un puñado de años el manual de cabecera para instituciones públicas y también privadas que no querían o no podían elaborar una de propia.

Durante este tiempo, las redes se han mostrado muy útiles para las políticas públicas de colaboración con el conjunto de actores implicados en la acción pública: ciudadanía, empresas, entidades… A día de hoy podemos considerarlas un instrumento crucial en las políticas más eficaces para la gobernanza y la gestión de los asuntos públicos y los problemas de unas sociedades, las contemporáneas, cada vez más complejas.

20 casos d’èxit a les xarxes socials. Generalitat de Catalunya

Ahir es va presentar al Palau Robert el llibre 20 casos d’èxit a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, editat per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (Departament de la Presidència) i elaborat gràcies a la col·laboració dels professionals que treballen en l’àmbit de les xarxes socials a la Generalitat. Hi van participar 113 persones.

Són experiències que aporten tècniques i idees per actuar d’una manera coherent en el món de les xarxes socials. La Generalitat de Catalunya ha fet un recorregut que pot ser molt útil a les altres administracions i governs. Aquest llibre neix amb la idea de compartir i aconseguir fer, amb aquest coneixement que ara s’hi codifica, un gran salt cap a la governança oberta, en xarxa i amb capacitat per transformar i millorar el conjunt de la societat.

La Generalitat de Catalunya fa temps que treballa per disposar d’una presència a les xarxes socials coherent amb la seva estratègia d’atenció ciutadana innovadora i multicanal. Per això segurament va ser capdavantera quan va elaborar la Guia de xarxes socials, que ha estat al llarg d’un grapat d’anys el manual de capçalera per a institucions públiques i també privades que no volien o no podien elaborar-ne una de pròpia.

Durant aquest temps, les xarxes s’han mostrat molt útils per a les polítiques públiques de col·laboració amb el conjunt d’actors implicats en l’acció pública: ciutadania, empreses, entitats… A hores d’ara podem considerar-les un instrument crucial en les polítiques més eficaces per a la governança i la gestió dels assumptes públics i els problemes d’unes societats, les contemporànies, cada cop més complexes.

Renovados todos los contenidos de la Guía de redes sociales

La Generalitat de Cataluña publica la séptima edición de la Guía de redes sociales de la Generalitat de Cataluña. Entre los apartados más relevantes, hay el procedimiento, paso a paso, que marca la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión para abrir perfiles en estos espacios de relación y participación. Asimismo, enumera las diferentes herramientas de red social, los distintos usos y objetivos de presencia en cada una, las recomendaciones para una presencia adecuada y exitosa y también los criterios de estilo comunicativo más adecuados en cada herramienta. Contiene un apartado sobre promociones, que establece unas pautas comunes para la publicidad de pago para publicaciones en los perfiles corporativos.

La Guía es un instrumento dinámico y abierto en el que todo el mundo puede participar desde su experiencia. Actualmente el proyecto está publicado también en Github y desde este espacio se pueden hacer sugerencias y propuestas de mejora. Además, se publica en formato digital en una licencia Creative Commons (CC BY), que permite copiarlo y reutilizarlo sin ninguna limitación. Sólo debe citarse la fuente: Generalitat de Cataluña.

Las redes sociales en la Generalitat de Cataluña se enmarcan dentro de las políticas de gobierno abierto y se consideran una oportunidad única para que las administraciones públicas catalanas sean la vanguardia de la innovación y sean vehiculadoras del conocimiento y del valor que aporte el conjunto de los actores públicos.

Renovats tots els continguts de la Guia de xarxes socials

La Generalitat de Catalunya publica la setena edició de la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. D’entre els apartats més rellevants, hi ha el procediment, pas per pas, que marca la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió per obrir perfils en aquests espais de relació i participació. Així mateix, enumera les diferents eines de xarxa social, els diversos usos i objectius de presència en cada una, les recomanacions per a una presència adequada i reeixida i també els criteris d’estil comunicatiu més adequats en cada eina. Conté un apartat sobre promocions, que estableix unes pautes comunes per a la publicitat de pagament per a publicacions en els perfils corporatius.

La Guia és un instrument dinàmic i obert en el qual tothom pot participar des de la seva experiència. Actualment el projecte està publicat també a Github i des d’aquest espai es poden fer suggeriments i propostes de millora. A més, es publica en format digital en una llicència Creative Commons (CC BY), que permet copiar-lo i reutilitzar-lo sense cap limitació. Només cal citar-ne la font: Generalitat de Catalunya.

Les xarxes socials a la Generalitat de Catalunya s’emmarquen dins les polítiques de govern obert i es consideren una oportunitat única perquè les administracions públiques catalanes esdevinguin l’avantguarda de la innovació i siguin vehiculadores del coneixement i del valor que aporti el conjunt dels actors públics.

Fuentes tipográficas gratuitas

A la hora de elaborar algún documento o trabajo, a menudo recorremos a las tipografías básicas que tiene nuestro ordenador. Hay, sin embargo, miles de fuentes gratuitas en Internet que pueden ser interesantes de utilizar en casos concretos o bien para ampliar nuestros recursos gráficos de uso personal. Recordamos que para usos profesionales debemos atenernos a los manuales de identidad corporativa de las instituciones, en el caso de la Generalitat al Programa de identificación visual (PIV).

Presentamos algunos portales que recogen algunas. ¿Conocemos otros?

  • ca.fontreactor.com Portal de intercambio de fuentes gratuitas, también recoge algunas con otros tipos de licencias  (Freeware, Donationware, Shareware, Demo, etc).
  • dafont.com/es Tiene un extenso conjunto de fuentes (21.000) que se pueden descargar gratuitamente.
  • letramania.com Miles de archivos clasificados por orden alfabético, por estilo y forma o bien por el uso que tiene la letra en concreto (por ejemplo, fuentes para códigos de barras).
  • creamundo.com Miles de tipografías para Windows y Mac.
  • fuentes.gratis.es Más de 1.000 fuentes gratuitas, también para Windows y Mac.
  • megafuentes.com Fuentes TrueType y OpenType, para Word.
  • es.ffonts.net Tiene opción premium que permite acceder a unas 14.000 fuentes.
  • Google Fonts.

Portales de audio: escuchar y compartir

Audio Technica ATH-ANC7b noise cancelling headphone © CLF. CC BY 2.0 flickr.com/photos/clf/3701331298/

Con los portales de compartición de audio los internautas disponemos de una gran oferta de música en streaming, es decir, con capacidad para escucharla sin tener que descargarla. La interactividad es un elemento clave en el dominio de estas herramientas. Eso hace que los amantes de la música tengamos la posibilidad de escuchar a las bandas que queramos, intercambiar archivos, crear listas de reproducción, conocer nuevos grupos e, incluso, entrar en contacto con usuarios que compartan nuestros gustos musicales. Algunos de estos servicios que en principio se ofrecen gratuitamente ya han encontrado la manera de hacer negocio. A modo de ejemplo, hay los que obligan al usuario a pagar para disfrutar plenamente y otros que contienen báners o interponen falcas publicitarias entre canciones con la posibilidad de eliminarlas si se paga una cuota VIP.

Como estos portales se han convertido en una herramienta de uso diario, hemos querido referenciar los más útiles para que todo el mundo podamos aportar nuestra experiencia. ¿Han cambiado realmente estas prácticas la elección de los usuarios? ¿Cuál es el que usamos más y encontramos más útil? ¿Qué funciones usamos más?

View in english