No us perdeu el Manual dels governs a Twitter de la Generalitat!

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Twitter i la Generalitat de Catalunya han publicat conjuntament el Manual dels governs a Twitter, una guia de referència que aporta tècniques i idees a governs i administracions públiques per actuar d’una manera efectiva en aquesta xarxa social.

El Manual ofereix recursos específics als gestors de comptes institucionals per optimitzar els continguts i la interacció que hi té lloc. S’hi explica per què és important ser present a Twitter i com confeccionar una bona estratègia de comunicació adaptada a les seves singularitats. Què comunicar, quan tuitejar, com interaccionar amb els ciutadans, com reaccionar davant les crítiques o com mesurar l’eficàcia de les accions són alguns dels interrogants als quals es dona resposta.

La Generalitat de Catalunya treballa des de l’any 2009 per disposar d’una presència a Twitter coherent amb la seva estratègia d’atenció ciutadana innovadora i multicanal. La seva experiència pot ser de molta ajuda a altres governs. Per aquest motiu, el Manual mostra alguns casos emblemàtics de la presència de la Generalitat a Twitter i re­flecteix el model de funcionament col·laboratiu i innovador amb què s’organitzen els seus pro­fessionals. Les experiències que exposa el Manual són, per tant, a més d’intenses i formatives, capdavanteres.

Llegiu-lo, compartiu-lo, reutilitzeu-lo. Aquest Manual ajudarà els gestors de comptes institucionals de Twitter d’arreu del món a millorar els missatges que publiquen.

Oi que ja teniu ganes de posar en pràctica les idees i els recursos que proposa?

Materials de la sessió

Be sure to read the Government of Catalonia’s Twitter Manual for Governments!

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Twitter and the Government of Catalonia have jointly published the Twitter Manual for Governments, a reference guide that provides techniques and ideas to help governments and public authorities around the world operate effectively on this social media platform.

The manual offers specific resources for institutional account managers to optimize content and interaction. It explains why a Twitter presence is important and how to draw up a specific communication strategy. It provides answers on what to post, when to tweet, how to interact with the public, how to react to criticism and how to measure effectiveness, among other issues.

Since 2009, the Government of Catalonia has been working to develop a Twitter presence in line with its innovative, multi-channel strategy for public services. Its experience may prove to be of great assistance to other governments. For this reason, the manual describes a number of flagship examples of the Government of Catalonia’s Twitter presence and reflects the model of collaborative and innovative operation organized by its professionals. Thus, the experiences described in the manual are not just intense and educational, but also pioneering.

Read it, share it, reuse it. This manual will help institutional Twitter account managers around the world improve the messages they post.

Ready to put these ideas and resources into practice?

¡No os perdáis el Manual de los gobiernos en Twitter del Gobierno de Cataluña!

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Twitter y el Gobierno de Cataluña han publicado conjuntamente el Manual de los gobiernos en Twitter, una guía de referencia que aporta técnicas e ideas a gobiernos y administraciones públicas para actuar de una manera efectiva en esta red social.

El Manual ofrece recursos específicos a los gestores de cuentas institucionales para optimizar los contenidos y la interacción que tiene lugar. Se explica por qué es importante estar presente en Twitter y cómo confeccionar una buena estrategia de comunicación adaptada a sus singularidades. Qué comunicar, cuándo tuitear, cómo interaccionar con los ciudadanos, cómo reaccionar ante las críticas o cómo medir la eficacia de las acciones son algunos de los interrogantes a los que se da respuesta.

El Gobierno de Cataluña trabaja desde el año 2009 para disponer de una presencia en Twitter coherente con su estrategia de atención ciudadana innovadora y multicanal. Su experiencia puede ser de mucha ayuda a otros gobiernos. Por este motivo, el Manual muestra algunos casos emblemáticos de la presencia del Gobierno de Cataluña en Twitter y refleja el modelo de funcionamiento colaborativo e innovador con el que se organizan sus profesionales. Las experiencias que expone el Manual son, por tanto, además de intensas y formativas, punteras.

Leedlo, compartidlo, reutilizadlo. Este Manual ayudará a los gestores de cuentas institucionales de Twitter de todo el mundo a mejorar los mensajes que publican.

¿Verdad que ya tiene ganas de poner en práctica las ideas y los recursos que propone?

Cartera de servicios digitales de atención ciudadana

Clig7eyUkAEyLRL.jpg large

La revolución tecnológica ha transformado la manera de ofrecer servicios a la ciudadanía. La ciudadanía pide servicios más ágiles y personalizados, que se adecuen a sus preferencias personales.
En la jornada “Cartera servicios digitales de atención ciudadana. Servicios para la experiencia ciudadana “, que tuvo lugar ayer en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, los profesionales de gencat repasaron la estrategia corporativa de los diversos servicios digitales que ofrecen (redes, móviles, webs, trámites , imágenes, dominios, mensajería instantánea, gestores de consultas, boletines, consultas) y avanzaron algunas de las futuras líneas de trabajo como la puesta en marcha de un bot del servicio de mensajería instantánea Telegram o la puesta en marcha de una cuenta corporativo de Periscope próximamente.

Cartera de serveis digitals d’atenció ciutadana

Clig7eyUkAEyLRL.jpg large

La revolució tecnològica ha transformat la manera d’oferir serveis a la ciutadania. La ciutadania demana serveis més àgils i personalitzats, que s’adeqüin a les seves preferències personals.

A la jornada “Cartera serveis digitals d’atenció ciutadana. Serveis per a l’experiència ciutadana”, que va tenir lloc ahir al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, els professionals de gencat van repassar l’estratègia corporativa dels diversos serveis digitals que s’ofereixen (xarxes, mòbils, webs, tràmits, imatges, dominis, missatgeria instantània, gestors de consultes, butlletins, consultes) i van avançar algunes de les futures línies de treball com la posada en marxa d’un bot del servei de missatgeria instantàniaTelegram o la posada en marxa d’un compte corporatiu de Periscope properament.

 

Aumenta el número de usuarios que se conecta a internet con el móvil

Enquesta AIMC

 

El número de usuarios que utiliza el teléfono móvil para conectarse a Internet aumenta, por primera vez, hasta el segundo lugar. Eso es lo que revela la 18a encuesta a usuarios de Internet, Navegantes en la Red, publicada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación y hecha a unos 18.000 internautas activos que han respondido de manera voluntaria. Concretamente, el 28,7% de los entrevistados entra a internet a través del móvil. Además, los usuarios valoran que las webs adopten formas de diseño responsivo. Más de un 25% se declara proclive a dejar una web si el formato no se adapta a la pantalla de su dispositivo.

Read More »

Augmenta el nombre d’usuaris que es connecta a internet amb el mòbil

Enquesta AIMC

El nombre d’usuaris que fa servir el telèfon mòbil per connectar-se a Internet augmenta, per primera vegada, fins al segon lloc. Això és el que revela la 18a enquesta a usuaris d’Internet, Navegants a la Xarxa, publicada per l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació i feta a uns 18.000 internautes actius que han respost de manera voluntària. Concretament, el 28,7% dels entrevistats entra a internet a través del mòbil. A més, els usuaris valoren que els webs adoptin formes de disseny responsiu. Més d’un 25% es declara procliu a deixar un web si el format no s’adapta a la pantalla del seu dispositiu.

Read More »

La Viquipèdia llega a los 450.000 artículos publicados

La Viquipèdia llega a los 450.000 artículos publicados en casi 14 años de existencia y se ha propuesto el reto de alcanzar los 500.000 durante el 2015. El catalán ocupa la 17a posición en número de artículos en la enciclopedia, que tiene más de 30 millones de visitas mensuales en esta lengua. Precisamente la Generalitat firmó un acuerdo de colaboración en 2013 con la Asociación Amical Wikimedia que tenía como objeto principal la mútua colaboración para difundir el conocimiento de la Generalitat y para impulsar acciones que favorecen la reutilización y el aprovechamiento de los datos públicos que esta institución abre mediante la Viquipèdia.

Para llegar a la meta de los 500.000 han iniciado varios proyectos y también difunden la etiqueta #repte500mil en Twitter y Facebook para que los usuarios se animen a colaborar.

La Viquipèdia arriba als 450.000 articles publicats

La Viquipèdia arriba als 450.000 articles publicats en quasi 14 anys d’existència i s’ha proposat el repte d’assolir els 500.000 durant el 2015. El català ocupa la 17a posició en nombre d’articles a l’enciclopèdia, que té més de 30 milions de visites mensuals en aquesta llengua. Precisament la Generalitat va signar un acord de col·laboració el 2013 amb l’Associació Amical Wikimedia que tenia com a objecte principal la mútua col·laboració per difondre el coneixement de la Generalitat i per impulsar accions que afavoreixin la reutilització i l’aprofitament de les dades públiques que aquesta institució obri mitjançant la Viquipèdia.

Per arribar a la meta dels 500.000 han iniciat diversos projectes i també difonen l’etiqueta #repte500mil a Twitter i Facebook perquè els usuaris s’animin a col·laborar.

I Congreso de Gobierno Digital: impresiones generales

Dos días de Congreso de Gobierno Digital sirvieron para debatir sobre diferentes materias relacionadas con la buena gobernanza y la gestión pública con la aplicación de las TIC. Destacamos algunas de las ideas que surgieron en las distintas ponencias.

Uno de los temas más tratados ha sido la innovación en la Administración, necesaria para crear valor, y que se debe llevar a cabo desde dentro de la organización pero también implicar a la ciudadanía. Antes de innovar debemos gestionar la estructura interna y empoderarla para prepararla para el cambio.

Participaron Generalitat, entes locales y universidades, que debatieron sobre gobierno abierto, agenda digital europea 2020, innovación pública, relaciones con las empresas, Administración electrónica e identidad digital entre otros temas.

Presentamos el resumen de algunas de las ponencias. ¿Nos animamos a completarlo? ¡Haced vuestras aportaciones en los comentarios del post!