28a CoP de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

El cas pràctic de la 28a CoP de Xarxes Socials va centrar-se en les històries (stories) d’Instagram. Maria Cortés, de la Direcció General d’Atenció Ciutadana, va exposar les línies estratègiques i operatives que des de fa uns mesos s’han anat implantant al compte @gencat.

El contingut efímer, l’últim gran boom a les xarxes socials

Instagram comptabilitzava a principis d’any més de 500 milions d’usuaris actius al dia. D’aquests, més de la meitat (300 milions) eren consumidors d’històries. Així ho reflecteixen les mètriques del compte: les stories representen un 50-60% de les impressions del contingut total que es publicat a Instagram.

Quines característiques fan que aquest format sigui diferencial?

 • És un format complementari al mur que difon un contingut efímer que desapareix al cap de 24 hores.
 • Les imatges tenen una durada de 8 segons. Els vídeos, de 14.
 • Els grans valors afegits són la creativitat i la interacció que permet, tant per part de compte emissor com de l’usuari.
 • La interacció premia l’algoritme d’Instagram.

Les funcionalitats de les històries, la nova narrativa multimèdia

Part de l’èxit de les històries prové especialment de les funcionalitats de disseny i interactives que la plataforma ha anat oferint progressivament:

 • filtres fotogràfics
 •  màscares de realitat augmentada
 •  diferents tipografies i colors del text
 •  mencions
 •  etiquetes: geolocalització, hora, temperatura…
 •  gifs
 •  compte enrere
 •  barra de progrés
 •  enllaços (+ 10.000 seguidors)
 •  retransmissió en directe
 •  canal de vídeo (IGTV)
 •  enquestes
 •  qüestionaris
 •  preguntes obertes
 •  música i lletres de cançons
 •  xat en grup

Es recomana NO fer un ús abusiu d’aquestes opcions per no saturar ni treure valor al contingut de base.

Línia editorial

Els principals eixos temàtics del compte @gencat són els següents:

 •  Cultura i arts escèniques: cinema, teatre,  música, literatura, dansa, editorial…
 •  Història
 •  Turisme  
 •  Gastronomia
 •  Esport

Tot i així, també es difon qualsevol contingut noticiable d’altres  àmbits (salut, treball, educació, tecnologia…) en què el col·lectiu de JOVES es vegi directament implicat.

Els destacats (highlights), l’arxiu de les stories

En el cas de voler conservar el registre d’històries publicades, Instagram permet desar-les com a  destacades en el perfil.

Contingut generat per l’usuari

Una de les opcions més interessants que ofereix la funcionalitat de les històries és la de compartir contingut generat per usuaris particulars o per altres comptes corporatius. Els dos únics requisits per poder fer-ho són:

 • Història: ser-hi mencionat. Ex. @gencat
 • Mur: Que el perfil sigui públic

La piràmide invertida, també en les històries

Com en qualsevol història o relat, per captar i mantenir l’interès i l’expectativa, si publiquem un seguit d’històries, la primera sempre ha de ser la més impactant.

Impacte

Com a conclusió, algunes dades curioses sobre l’impacte que a dia d’avui té aquest tipus de contingut són:

 • La funcionalitat d’incorporar enllaços no té el retorn que es podia esperar d’entrada. Es fan pocs clics.
 • Sorprèn la quantitat de persones que tornen a veure les històries per segona o tercera vegada.
 • L’opció de compartir via missatge privat també té un ús rellevant.
 • D’entre totes les opcions, però, les que generen més interacció són les dels qüestionaris i les preguntes obertes.

 

NOVETATS:

Cap a una administració digital més accessible

Des del 2018 hi ha un nou marc normatiu en matèria d’accessibilitat dels llocs web i les aplicacions mòbils del sector públic que recull les recomanacions aprovades per la Unió Europea i el Consell d’Europa.

Aquesta normativa garanteix que les pàgines web i les aplicacions mòbils de l’Administració siguin accessibles, és a dir que tothom pugui utilitzar-les en igualtat de condicions. Es redueix, així, la bretxa digital que afecta la gent gran i sense recursos digitals, i també persones amb discapacitats.

guia_3

Fins ara, l’Administració aplicava unes pautes d’accessibilitat que s’havien establert l’any 2007. Aquesta nova normativa adapta els avenços tecnològics que s’han produït des d’aleshores:

 • Es parla per primera vegada de les aplicacions mòbils.  Tot i que no és obligatori que siguin accessibles fins al 23 de juny de 2021.
 • L’obligació s’estén a les imatges, vídeos, documents i formularis que es descarreguin, així com els formularis digitals, procediments d’autenticació, identificació i pagament.
 • S’estableix un termini de 14 dies per publicar en un format accessible el contingut de les emissions en directe.
 • S’incorporen mecanismes de control i comprovació periòdica que garanteixen que els llocs web i les aplicacions del sector públic són accessibles.
 • Els usuaris poden comunicar a l’Administració qualsevol possible incompliment dels requisits d’accessibilitat establerts.
 • Les entitats privades estan obligades quan proveeixen serveis públics o quan els seus llocs web rebin finançament públic per al seu manteniment.

Gràcies a iniciatives com aquesta, fem una Administració per a tothom, cada cop més accessible amb llocs web i aplicacions mòbils que tenen en compte els diferents perfils dels ciutadans.  En definitiva, promovem que tots els ciutadans es relacionin amb nosaltres en igualtat de condicions.

Per què és important el llenguatge inclusiu? Què ha d’incloure el contingut? Consulta la Guia per dissenyar l’accessibilitat  per saber-ne més i no deixar ningú fora.

Hacia una administración digital más accesible

Desde el 2018 hay un nuevo marco normativo en materia de accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles del sector público que recoge las recomendaciones aprobadas por la Unión Europea y el Consejo de Europa.

Esta normativa garantiza que las páginas web y las aplicaciones móviles de la Administración sean accesibles, es decir que todo el mundo pueda utilizarlas en igualdad de condiciones. Se reduce, así, la brecha digital que afecta la gente mayor y sin recursos digitales, y también personas con discapacidades.

guia_3

Hasta ahora, la Administración aplicaba unas pautas de accesibilidad que se habían establecido en 2007. Esta nueva normativa adapta los adelantos tecnológicos que se han producido desde entonces:

 • Se habla por primera vez de las aplicaciones móviles. A pesar de que no es obligatorio que sean accesibles hasta el 23 de junio de 2021.
 • La obligación se extiende a las imágenes, videos, documentos y formularios que se descarguen, así como los formularios digitales, procedimientos de autenticación, identificación y pago.
 • Se establece un plazo de 14 días para publicar en un formato accesible el contenido de las emisiones en directo.
 • Se incorporan mecanismos de control y comprobación periódica que garantizan que los sitios web y las aplicaciones del sector público son accesibles.
 • Los usuarios pueden comunicar a la Administración cualquiera posible incumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos.
 • Las entidades privadas están obligadas cuando proveen servicios públicos o cuando sus sitios web reciban financiación pública para su mantenimiento.

Gracias a iniciativas como esta hacemos una Administración para todo el mundo, cada vez más accesible con sitios web y aplicaciones móviles que tienen en cuenta los diferentes perfiles de los ciudadanos. En definitiva, promovemos que todos los ciudadanos se relacionen con nosotros en igualdad de condiciones.

Por qué es imporante el lenguaje inclusivo? Qué tiene que incluir el contenido? Consulta la Guía para diseñar la accesibilidad para saber más y no dejar nadie fuera.

Abriendo el Twitter de Gobierno Abierto. 25ª CoP de Redes Sociales


Los editores de redes sociales de la Generalitat de Cataluña conforman una de las comunidades de profesionales de la Administración pública más activas en cuanto a la compartición del conocimiento. Un buen ejemplo son las CoP de Redes Sociales de la Generalitat, un espacio en el que los editores de los perfiles corporativos de redes sociales de la Generalitat dan a conocer su experiencia con prácticas de éxito, e intercambian opiniones sobre retos y dificultades.

El último encuentro de esta comunidad tuvo lugar el jueves 18 de octubre en la sede de la Dirección General de Juventud. En esta ocasión, la sesión estuvo dinamizada por Roger Buch y Helena Oliván, de la Secretaría General de Transparencia y Gobierno Abierto. La CoP estuvo centrada en los recursos que emplean para gestionar sus dos cuentas en Twitter: @governobertcat y @opendatacat.

La sesión fue todo un ejercicio de transparencia. ¿Quién hay detrás de estas cuentas? ¿Qué contenidos se publican? ¿Qué lecciones se pueden extraer? Son algunos de los interrogantes que se resolvieron en la CoP, en la que también se compartieron los principios con los que se gestionan los perfiles:

 • El objetivo es dar a conocer la política de gobierno abierto de la Generalitat y las herramientas de que dispone la ciudadanía para acceder a la información pública.
 • Los contenidos que se publican son concisos, objetivos y útiles.
 • Predican con el ejemplo. Facilitan el acceso a la información pública incluyendo enlaces a documentos en sus tuits, y publican los resultados de las iniciativas de las que se ha hecho difusión a través del perfil, como por ejemplo actos o jornadas.
 • La dirección establece qué tipo de contenidos se publican, pero los editores son autónomos a la hora de crearlos.
 • No hablan sólo de ellos mismos. Si otro organismo o entidad del ámbito público o privado promueve una iniciativa que fomenta la transparencia y la participación, se hacen eco y los felicitan.
 • Infografías, vídeos, material multimedia … Todo ayuda a viralizar los tuits.
 • Y, sobre todo, ante la duda, ¡se arriesgan!

Buch y Oliván compartieron también la principal dificultad con la que se encuentran en su día a día: captar el interés de la audiencia más allá de los periodistas de datos y los expertos del ámbito.

¿Qué harías tú para hacer llegar al público general la cultura de gobierno abierto? ¿Te interesa conocer cómo lo hacen los otros editores de perfiles corporativos de la Generalitat en las redes sociales? ¿Te gustaría que expusiéramos algún caso en concreto la próxima CoP? ¡Comenta este post y haznos llegar tus propuestas!

Obrint el Twitter de Govern Obert. 25a CoP de Xarxes Socials

Els editors de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya conformen una de les comunitats de professionals de l’Administració pública més actives pel que fa a la compartició del coneixement. Un bon exemple en són les CoP de Xarxes Socials de la Generalitat, un espai en què els editors dels perfils corporatius de xarxes socials de la Generalitat donen a conèixer la seva experiència amb pràctiques d’èxit, i hi intercanvien opinions sobre reptes i dificultats.

La darrera trobada d’aquesta comunitat va tenir lloc el dijous 18 d’octubre a la seu de la Direcció General de Joventut. En aquesta ocasió, la sessió va estar dinamitzada per Roger Buch i Helena Oliván, de la Secretaria General de Transparència i Govern Obert. La CoP va estar centrada en els recursos que empren per gestionar els seus dos comptes a Twitter: @governobertcat i @opendatacat.

La sessió va ser tot un exercici de transparència. Qui hi ha darrera d’aquests comptes? Quins continguts s’hi publiquen? Quines lliçons se’n poden extreure? Són alguns dels interrogants que es van resoldre a la CoP, en què també es van compartir els principis amb què es gestionen els perfils:

 • L’objectiu és donar a conèixer la política de govern obert de la Generalitat i les eines de què disposa la ciutadania per accedir a la informació pública.
 • Els continguts que s’hi publiquen són concisos, objectius i útils.
 • Prediquen amb l’exemple. Faciliten l’accés a la informació pública incloent enllaços a documents en els seus tuits, i publiquen els resultats de les iniciatives de què s’ha fet difusió a través del perfil, com a ara actes o jornades.
 • La direcció estableix quin tipus de continguts es publiquen, però els editors són autònoms a l’hora de crear-los.
 • No parlen només d’ells mateixos. Si un altre organisme o entitat de l’àmbit públic o privat promou una iniciativa que fomenta la transparència i la participació, se’n fan ressò i els feliciten.
 • Infografies, vídeos, material multimèdia… Tot ajuda a viralitzar els tuits.
 • I, sobretot, davant del dubte, s’arrisquen!

Buch i Oliván van compartir també la principal dificultat amb què es troben en el seu dia a dia: captar l’interès de l’audiència més enllà dels periodistes de dades i els experts de l’àmbit.

Què faries tu per fer arribar al públic general la cultura de govern obert? T’interessa conèixer com s’ho fan els altres editors de perfils corporatius de la Generalitat a les xarxes socials? T’agradaria que exposéssim algun cas en concret a la propera CoP? Comenta aquest apunt i fes-nos arribar les teves propostes!

El racismo de cada día. Una reflexión del gencatBOT

racisme

¿Todavía no conoces el gencatBOT? Se trata de un bot que conversa con los usuarios que se suscriben sobre servicios de la Generalidad y noticias y debates de actualidad. A veces, el bot te aconseja sobre hábitos saludables o sobre ahorro. En otras ocasiones, pone sobre la mesa realidades incómodas para que reflexiones.

El pasado viernes, el gencatBOT abordó el racismo desde la perspectiva de una de sus víctimas. Así, los suscriptores pudieron escuchar el testimonio de Jordi, un chico de 17 años al que negaron la entrada a una discoteca de Sabadell por su color de piel.

Todo sucedió una noche a principios del verano. Jordi y sus compañeros de clase hicieron una cena para celebrar que habían superado el curso y, luego, fueron hacia la discoteca. Todos los amigos de Jordi accedieron sin problemas, pero a él y a otras personas de origen africano y latinoamericano los apartaron y les negaron la entrada. Rabia, impotencia, frustración: escucha como lo describe Jordi.

 

La sociedad sigue estando cargada de estereotipos y actitudes racistas que, de tan habituales, han sido normalizadas. En la escuela, en el trabajo, en la calle, en las instituciones públicas, en el ámbito de la seguridad … Te invitamos a hacer memoria. Seguro que más de una vez has visto aflorar el racismo.

Por ello, el gencatBOT te recuerda que, tanto si eres víctima como testigo de delitos de odio y discriminación, lo puedes denunciar. Te puedes informar en http://gen.cat/odidiscriminacio o escribiendo un correo electrónico al buzón mossos.delictes.odi@gencat.cat. ¡Denúncialo, tienes todo el derecho!


Si te ha interesado este contenido, te gustará suscribirte al gencatBOT. Buscar @gencatbot en la aplicación Telegram, o entra en https://t.me/gencatbot.

El racisme de cada a dia. Una reflexió del gencatBOT

racisme

Encara no coneixes el gencatBOT? Es tracta d’un bot que conversa amb els usuaris que s’hi subscriuen sobre serveis de la Generalitat i notícies i debats d’actualitat. A vegades, el bot t’aconsella sobre hàbits saludables o sobre estalvi domèstic. En altres ocasions, posa sobre la taula realitats incòmodes perquè hi reflexionis.

El passat divendres, el gencatBOT va abordar el racisme des de la perspectiva d’una de les seves víctimes. Així, els subscriptors van poder escoltar el testimoni d’en Jordi, un noi de 17 anys a qui van negar l’entrada a una discoteca de Sabadell pel seu color de pell.

Tot va passar una nit a principis de l’estiu. En Jordi i els seus companys de classe van fer un sopar per celebrar que havien superat el curs i, en acabat, van anar cap a la discoteca. Tots els amics d’en Jordi hi van accedir sense problemes, però a ell i a altres persones d’origen africà i llatinoamericà els van apartar i els van negar l’entrada. Ràbia, impotència, frustració: escolta com ho descriu en Jordi.

 

La societat continua estant carregada d’estereotips i actituds racistes que, de tant habituals, han estat normalitzades. A l’escola, a la feina, al carrer, en les institucions públiques, en l’àmbit de la seguretat… Et convidem a fer memòria. Segur que més d’una vegada hi has vist aflorar el racisme.

Per això, el gencatBOT et recorda que, tant si ets víctima com testimoni de delictes d’odi i discriminació, ho pots denunciar. Te’n pots informar a http://gen.cat/odidiscriminacio o escrivint un correu electrònic a la bústia mossos.delictes.odi@gencat.cat. Denuncia-ho, hi tens tot el dret!


Si t’ha interessat aquest contingut, t’agradarà subscriure’t al gencatBOT. Cerca @gencatbot a l’aplicació Telegram, o entra a https://t.me/gencatbot.

Now we have statistics for the Generalitat’s social media!

pexels-photo-186461Is it now beyond question that social media is the most accurate way of gauging the needs and concerns of citizens? At the Generalitat we’re convinced so. That’s why, for some time now, we’ve been working on putting the trends seen on social media into statistical form. We want to use them to assess the opinion of citizens about our public services. This will help us make better decisions when it comes to improving and innovating.

In this context, a pioneering project has just been announced to include the data and activity on the Generalitat’s social media accounts in the Annual Statistical Action Programme for 2018 (PAAE 2018). The programme corresponds to a new statistical production and dissemination model that is now common in leading European countries. It also improves access to information, both for citizens in general and for researchers in the social sciences, and promotes the evaluation of public policies.

The reuse of statistical information for scientific purposes has been encouraged with the inclusion of social media data from the Generalitat’s official channels in the PAAE 2018. Researchers in the social sciences have long been demanding access to official and reliable data to analyse the performance of public administrations on social media and their relationship with other public actors (citizens, businesses, organisations, etc.). Now the Generalitat has responded to this demand, thus facilitating a better understanding of and improvements to policies and public services.

In this way, the Generalitat has taken a decisive step towards a new approach with citizens, which is more decentralised and horizontal than the classic more vertical model that has prevailed until now. This is because, by making the data public, citizens themselves can assess whether public services are achieving the objectives for which they exist and decide whether or not to restructure or abolish them.

The PAAE 2018 will take into account variables from three social media platforms:

 1. Twitter. The following will be compiled: published tweets and retweets, retweets and mentions, users who have retweeted and mentioned the corporate accounts, and followers of the corporate accounts.
 2. Facebook. The following will be compiled: published posts, those with a ‘Like’, those shared and the comments posted, users who have ‘Liked’, shared and commented on the corporate account walls, and followers of the corporate accounts.
 3. Gencat blogs. The published posts will be compiled, together with the visits and comments posted, and the users who comment on the entries.

Now, how are these data processed? The General Directorate of Citizens’ Services is the body in charge of collecting them centrally, anonymously and in a standardised manner. It does this automatically through gencatGRAM. This is a new infrastructure that draws data from the Generalitat’s digital citizens’ services channels through an application programming interface (API). GencatGRAM not only provides the data that will be taken into account in the Generalitat’s Annual Statistical Action Programme for 2018, but also feeds the digital services activity website http://activitat.serveisdigitals.gencat.cat, which is open to all citizens. By linking gencatGRAM to the Generalitat’s official statistics, the General Directorate of Citizens’ Services has raised their requirements to ensure suitable, exhaustive, higher-quality data.

This new model for the collection-processing-dissemination of social media data fosters the empowerment of citizens. However, it must also be read internally, as the main consumer of open government data is the government itself. This means that the corporate accounts of the Generalitat can use this information to improve their presence and learn from other more successful profiles, as well as to find interesting content to share with their audience.

In summary, all this brings us increasingly closer to a citizens’ service based on the principles of open governance, transparency, and critical evaluation by the citizens themselves. Do you think developing and providing standardised descriptions of the Generalitat’s statistical actions on social media mean we are coming closer to the public administration of the future?


Link to DECREE 191/2018 of August 28 ratifying the Annual Statistical Action Programme for 2018.

¡Las redes sociales de la Generalitat ya son Estadística!

pexels-photo-186461

Que las redes sociales son un sismógrafo infalible de las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía es incuestionable, ¿verdad? En la Generalitat también estamos convencidos de ello. Por eso hace tiempo que trabajamos para plasmar en estadísticas las tendencias que se observan en las redes sociales. Nos deben servir para evaluar la opinión que la ciudadanía tiene de los servicios públicos y tomar mejores decisiones a la hora de mejorarlos e innovar.

En este contexto, y de manera pionera, se acaba de anunciar que los datos y la actividad que tienen lugar en las cuentas de red social de la Generalitat se incluirán en el Programa anual de actuación estadística de la Generalitat para el 2018 ( PAAE 2018). El programa da respuesta a un nuevo modelo de producción y de difusión estadística común en los países más punteros de nuestro entorno. También mejora el acceso a la información, tanto por parte de la ciudadanía en general como de los investigadores en ciencias sociales, y fomenta la evaluación de las políticas públicas.

Con la incorporación de los datos de redes sociales de los canales oficiales de la Generalitat al PAAE 2018, se fomenta la reutilización de la información estadística con fines científicos. Los investigadores en ciencias sociales hace tiempo que reclaman disponer de datos oficiales y fiables para analizar el comportamiento de las administraciones públicas en las redes sociales y su relación con los otros actores públicos (ciudadanía, empresas, entidades). Ahora, la Generalitat responde a esta demanda, y facilita así una mejor comprensión y mejora de las políticas y los servicios públicos.

La Generalitat, por tanto, hace un paso decisivo hacia un nuevo modelo de relación con el ciudadano, más descentralizado y distribuido que el clásico modelo más vertical que ha imperado hasta nuestros días. Porque, al abrirse los datos, es el ciudadano quien puede valorar si los servicios públicos responden a los objetivos por los cuales existen, y exigir si es necesario prescindir de ellos o replantearlos.

El PAAE 2018 tendrá en cuenta variables procedentes de tres plataformas de red social:

 1. Twitter. Se recogerán los tuits y retuits publicados; los retuits y las menciones obtenidas; los usuarios que han retuiteado y mencionado las cuentas corporativas; y los seguidores de las cuentas corporativas.
 2. Facebook. Se recogerán los posts publicados, con los ‘Me gusta’, las comparticiones y comentarios obtenidos; los usuarios que han hecho ‘Me gusta’, comparticiones y comentarios en el muro de las cuentas corporativos; y los simpatizantes de las cuentas corporativas.
 3. Blogs gencat. Se recogerán los posts publicados, con las visitas y comentarios obtenidos, y los usuarios que han comentado las entradas.

Ahora bien, ¿cómo se procesan estos datos? La Dirección General de Atención Ciudadana es el órgano encargado de recogerlos de forma centralizada, anonimizada y estandarizada. Y, además, lo hace de manera automatizada mediante el gencatGRAM. Se trata de una nueva infraestructura que bebe los datos procedentes de los canales digitales de atención ciudadana de la Generalitat a través de una interfaz de programación de aplicaciones (application programming interface, API). El gencatGRAM no sólo proporciona los datos que se tendrán en cuenta en el Programa anual de actuación estadística de la Generalitat para el 2018, sino que también alimenta la web de actividad de servicios digitales http://activitat.serveisdigitals.gencat.cat, abierto a toda la ciudadanía. Ahora, con la vinculación del gencatGRAM a la estadística oficial de la Generalitat, la Dirección General de Atención Ciudadana sube un peldaño más en su nivel de exigencia para velar aún más por la calidad, idoneidad y exhaustividad de los datos.

A través de este nuevo modelo de recogida-procesamiento-difusión de los datos procedentes de redes sociales, se fomenta el empoderamiento de la ciudadanía. Pero también se ha de hacer una lectura en clave interna, porque el principal consumidor de los datos abiertos de un gobierno es el gobierno mismo. Así pues, las cuentas corporativas de la Generalidad pueden utilizar esta información para mejorar su presencia y aprender de otros perfiles más exitosos, así como encontrar contenidos interesantes para compartir con su audiencia.

Todo, en definitiva, nos acerca cada vez más a una atención ciudadana basada en los principios de gobernanza abierta, transparencia y evaluación crítica por parte de la ciudadanía. ¿Crees que, con el establecimiento y la descripción normalizada de las actuaciones estadísticas de la Generalitat en las redes sociales, nos acercamos a la Administración pública del futuro?


Enlace al DECRETO 191/2018, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2018.

Les xarxes socials de la Generalitat ja són Estadística!

pexels-photo-186461Que les xarxes socials són un sismògraf infal·lible de les necessitats i preocupacions de la ciutadania és inqüestionable, oi? A la Generalitat també n’estem convençuts. Per això fa temps que treballem per plasmar en estadístiques les tendències que s’observen a les xarxes socials. Ens han de servir per avaluar l’opinió que la ciutadania té dels serveis públics i prendre millors decisions a l’hora de millorar-los i innovar.

En aquest context, i de manera pionera, s’acaba d’anunciar que les dades i l’activitat que tenen lloc als comptes de xarxa social de la Generalitat s’inclouran al Programa anual d’actuació estadística de la Generalitat per al 2018 (PAAE 2018). El programa dona resposta a un nou model de producció i de difusió estadística comú en els països més punters del nostre entorn. També millora l’accés a la informació, tant per part de la ciutadania en general com dels investigadors en ciències socials, i fomenta l’avaluació de les polítiques públiques.

Amb la incorporació de les dades de xarxes socials dels canals oficials de la Generalitat al PAAE 2018, es fomenta la reutilització de la informació estadística amb finalitats científiques. Els investigadors en ciències socials fa temps que reclamen disposar de dades oficials i fiables per analitzar el comportament de les administracions públiques a les xarxes socials i la seva relació amb els altres actors públics (ciutadania, empreses, entitats). Ara, la Generalitat respon a aquesta demanda, i facilita així una millor comprensió i millora de les polítiques i els serveis públics.

La Generalitat, per tant, fa una passa decisiva cap a un nou model de relació amb el ciutadà, més descentralitzat i distribuït que el clàssic model més vertical que ha imperat fins als nostres dies. Perquè, en obrir-se les dades, és el ciutadà mateix qui pot valorar si els serveis públics responen als objectius pels quals existeixen, i exigir si cal prescindir-ne o replantejar-los.

El PAAE 2018 tindrà en compte variables procedents de tres plataformes de xarxa social:

 1. Twitter. Es recolliran els tuits i retuits publicats; els retuits i les mencions obtingudes; els usuaris que han retuitejat i mencionat els comptes corporatius; i els seguidors dels comptes corporatius.
 2. Facebook. Es recolliran els posts publicats, amb els ‘M’agrada’, les comparticions i els comentaris obtinguts; els usuaris que han fet ‘M’agrada’, comparticions i comentaris al mur dels comptes corporatius; i els simpatitzants dels comptes corporatius.
 3. Blocs gencat. Es recolliran els apunts publicats, amb les visites i comentaris obtinguts, i els usuaris que han comentat les entrades.

Ara bé, com es processen aquestes dades? La Direcció General d’Atenció Ciutadana és l’òrgan encarregat de recollir-les de forma centralitzada, anonimitzada i estandarditzada. I, a més, ho fa de manera automatitzada mitjançant el gencatGRAM. Es tracta d’una nova infraestructura que beu les dades procedents dels canals digitals d’atenció ciutadana de la Generalitat a través d’una interfície de programació d’aplicacions (application programming interface, API). El gencatGRAM no només proporciona les dades que es tindran en compte al Programa anual d’actuació estadística de la Generalitat per al 2018, sinó que també alimenta el web d’activitat de serveis digitals http://activitat.serveisdigitals.gencat.cat, obert a tota la ciutadania. Ara, amb la vinculació del gencatGRAM a l’estadística oficial de la Generalitat, la Direcció General d’Atenció Ciutadana puja un esglaó més en el seu nivell d’exigència per vetllar encara més per la qualitat, idoneïtat i exhaustivitat de les dades.

A través d’aquest nou model de recollida-processament-difusió de les dades procedents de xarxes socials, es fomenta l’apoderament de la ciutadania. Però també se n’ha de fer una lectura en clau interna, perquè el principal consumidor de les dades obertes d’un govern és el govern mateix. Així doncs, els comptes corporatius de la Generalitat poden utilitzar aquesta informació per millorar la seva presència i aprendre d’altres perfils més reeixits, com també trobar continguts interessants per compartir amb la seva audiència.

Tot, en definitiva, ens apropa cada cop més a una atenció ciutadana basada en els principis de governança oberta, transparència i avaluació crítica per part de la ciutadania. Tu també creus que, amb l’establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques de la Generalitat a les xarxes socials, ens acostem a l’Administració pública del futur?


Enllaç al DECRET 191/2018, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2018.