Nova Guia web gencat

La Generalitat de Catalunya publica la Guia web gencat, que serveix per elaborar els webs de la Generalitat. El nou disseny de gencat està focalitzat en l’experiència de l’usuari (ciutadà),  simplificant la relació amb l’Administració i facilitant-hi l’accés des de qualsevol dispositiu. La Guia regula aspectes d’estratègia, procediments i metodologies, usos, edició de continguts i estil en què s’han de basar totes les iniciatives web de la Generalitat. La publicació de la Guia coincideix amb el vintè aniversari del web gencat.cat.

Read More »

Nueva Guía web gencat

La Generalitat de Cataluña publica la Guía web gencat, que sirve para elaborar las webs de la Generalitat. El nuevo diseño de gencat está focalizado en la experiencia del usuario (ciudadano), simplificando la relación con la Administración y facilitando el acceso desde cualquier dispositivo. La Guía regula aspectos de estrategia, procedimientos y metodologías, usos, edición de contenidos y estilo en el que se han basado todas las iniciativas web de la Generalitat. La publicación de la Guía coincide con el vigésimo aniversario de la web gencat.cat.

Read More »

Github per obrir els continguts de la Guia de xarxes socials

A l’hora de publicar la setena edició de la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya es va pensar de fer-ho també en un format més accessible que no pas les anteriors, publicades només en format tancat pdf.

La Generalitat, com se sap, és partidària d’obrir tots els continguts possibles a tota mena de públics. Per això, es va optar per reescriure tot el contingut perquè fos més fàcil de reutilitzar. Després d’estudiar diferents alternatives es va apostar pel llenguatge de redacció de text planer markdown. Aquest format, senzill d’escriure i intel·ligible per tothom, permet concentrar-se en el text i alhora afegir fàcilment imatges i enllaços. A més, amb el markdown es pot exportar el contingut a diferents formats (html, odt, doc, pdf, etc.).

Read More »

Github para abrir los contenidos de la Guía de redes sociales

A la hora de publicar la séptima edición de la Guía de redes sociales de la Generalitat de Cataluña se pensó en hacerlo también en un formato más accesible que no el de las anteriores, publicadas solo en formato cerrado pdf.

La Generalitat, como se sabe, es partidaria de abrir todos los contenidos posibles a todo tipo de públicos. Por eso, se optó por rescribir todo el contenido para que fuera más fácil de reutilizar. Después de estudiar diferentes alternativas se apostó por el lenguaje de redacción de texto plano markdown. Este formato, sencillo de escribir e inteligible por todo el mundo, permite concentrarse en el texto y a la vez añadir fácilmente imágenes y enlaces. Además, con el markdown se puede exportar el contenido a diferentes formatos (html, odt, doc, pdf, etc.).

Read More »

La comunicació, responsable de tots els mals?

Les administracions, i també les grans organitzacions, solen assenyalar les deficiències en comunicació com les responsables de tots els seus mals. Segurament és una apreciació exagerada, però no es pot negar que la comunicació influeix en el seu bon funcionament i en la relació amb els ciutadans.

Aprofitant l’experiència i el coneixement d’anys de treball dels tècnics del Servei de Difusió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en diferents àmbits relacionats amb la comunicació, s’ha concebut la Guia de comunicació del Departament de Justícia, que aplega en una publicació aspectes que aparentment semblen distants però que incideixen d’una manera rotunda en la comunicació de les organitzacions.

La Guia pot ser útil a qualsevol tipus d’organització pel recull de coneixement i experiència aplicada que conté, tot i que es tracta d’un document que s’ha fet pensant en els treballadors del Departament de Justícia, d’acord amb circuits i criteris establerts per la Generalitat de Catalunya.

Esperem que en pugueu treure profit i que ens ajudeu a enriquir aquesta publicació amb les vostres aportacions. Ja les estem esperant!

Read More »

La comunicación, ¿responsable de todos los males?

Las administraciones, y también las grandes organizaciones, suelen señalar las deficiencias en comunicación como las responsables de todos sus males. Seguramente es una apreciación exagerada, pero no se puede negar que la comunicación influye en su buen funcionamiento y en la relación con los ciudadanos.

Aprovechando la experiencia y el conocimiento de años de trabajo de los técnicos del Servicio de Difusión del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en diferentes ámbitos relacionados con la comunicación, se ha concebido la Guía de comunicación del Departamento de Justicia, que reúne en una publicación aspectos que aparentemente parecen distantes pero que inciden de una manera rotunda en la comunicación de las organizaciones.

La Guía puede ser útil a cualquier tipo de organización para la recopilación de conocimiento y experiencia aplicada que contiene, aunque se trata de un documento que se ha hecho pensando en los trabajadores del Departamento de Justicia, de acuerdo con circuitos y criterios establecidos por la Generalitat de Cataluña.

Esperamos que podáis sacar provecho de esta publicación y que nos ayudéis a enriquecerla con vuestras aportaciones. ¡Ya las estamos esperando!

Read More »

GIR-Innova: processos d’innovació dins l’Administració

En el marc de la I Jornada d’innovació, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, es va presentar el projecte GIR-Innova, una prova pilot en la qual han participat, de forma voluntària, persones que treballen a la Generalitat a Girona, que han aportat les seves idees per fer una Administració més àgil, senzilla i transparent.

Per aconseguir aquests objectius s’han fet servir mètodes creuats que són inèdits en l’Administració i que tenen a veure amb l’ús de formats de relat, la interrogació, la teatralització d’un acte o la improvisació. Totes les actuacions parteixen del convenciment que un dels factors claus per a la generació de valor públic a l’Administració és justament la seva capacitat per utilitzar i gestionar el talent del seu personal, per la qual cosa es busca impulsar i fomentar la seva participació.

GIR-Innova està promogut per InnoGent, el grup interdisciplinari, col·laboratiu i interdepartamental, establert per l’eix 6, Innovació i talent, del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. InnoGent té com a missió contribuir a promoure les condicions organitzatives i les pràctiques de gestió de persones que afavoreixin la innovació en l’activitat i funcionament de l’Administració.

Read More »

GIR-Innova: procesos de inovación dentro de la Administración

En el marco de la I Jornada de innovación, organizada por la Escuela de Administración Pública de Cataluña, se presentó el proyecto GIR-Innova, una prueba piloto en la que han participado, de forma voluntaria, personas que trabajan en la Generalitat en Girona, que han aportado sus ideas para hacer una Administración más ágil, sencilla y transparente.

Para conseguir estos objetivos se han usado métodos cruzados que son inéditos en la Administración y que tienen que ver con el uso de formatos de relato, la interrogación, la teatralización de un acto o la improvisación. Todas las actuaciones parten del convencimiento que uno de los factores clave para la generación de valor público en la Administración es justo su capacidad para utilizar y gestionar el talento de su personal, por lo que se busca impulsar y fomentar su participación.

GIR-Innova está promovido por InnoGent, el grupo interdisciplinar, colaborativo e interdepartamental, establecido por el eje 6, Innovación y talento, del Plan de reforma de la Administración de la Generalitat i su sector público. InnoGent tiene como misión contribuir a promover las condiciones organizativas y las prácticas de gestión de personas que favorecen la innovación en la actividad y funcionamiento de la Administración.

Read More »

Reforma de les administracions públiques estatals

Reproduïm una adaptació de l’article ‘En què consisteix la reforma de les administracions públiques’ publicat el 8 d’octubre passat al blog del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC).

La reforma de les administracions públiques pretén aconseguir una administració totalment electrònica, interconnectada i transparent. Se centra en dos àmbits:

  • Les relacions externes de l’Administració amb la ciutadania i les empreses. Se n’ocupa la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • L’organització i les relacions internes dins de cada administració i entre les diferents administracions. Hi fa referència la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Read More »

Reforma de las administraciones públicas estatales

Reproducimos una adaptación del artículo ‘En qué consiste la reforma de las administraciones públicas’ publicado el 8 de octubre pasado en el blog del Consorcio de Administración Abierta de Cataluña (CAOC).

La reforma de las administraciones públicas pretende conseguir una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente. Se centra en dos ámbitos:

  • Las relaciones externas de la Administración con la ciudadanía y las empresas. Se ocupa de ellos la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
  • La organización y las relaciones internas dentro de cada administración y entre diferentes administraciones. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público hace referencia a ello.
  • Read More »