47a sessió web: ‘ Al límit de la publicitat digital per atreure els usuaris’

karate-2022336_1920En els darrers anys s’ha establert un nou model social i econòmic en què perd força la vella llei de l’oferta i la demanda. Gemma Escribano, directora de màrqueting de Wallapop, exposarà estratègies i recursos de publicitat digital que els han servit per adaptar-se a aquest nou model i es qüestionarà si l’Administració també podria fer-ne ús.
La sessió tindrà lloc el proper dia 15 de març de 9 a 10.30 hores a la sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Us hi podeu inscriure fins al 12 de març a través del formulari web.

II Congreso de Gobierno Digital

governdigital2017_dia1_171Los pasados días 25 y 26 de enero se ha celebrado en Barcelona la segunda edición del Congreso de Gobierno Digital, organizado por la Generalitat de Cataluña, el Consorcio AOC y el Consorcio Localret, con la colaboración de la Diputación de Barcelona, y que este año ha reflexionado entorno “El reto de la sociedad digital y la transformación de las administraciones públicas”. El encuentro ha permitido crear un fructífero punto de intercambio y debate en torno a las infraestructuras que deben permitir una buena gobernanza y una gestión pública eficiente, mediante una Administración abierta e innovadora que dé respuesta a las demandas y expectativas de la ciudadanía.

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) ha sido el escenario elegido para acoger los más de 1.400 congresistas que han participado en el encuentro, entre ellos los máximos representantes y los responsables de proyectos de éxito en este ámbito de las diferentes administraciones públicas de Cataluña, así como las empresas líderes del sector y diversos expertos relacionados con la materia.

El Congreso ha puesto de manifiesto la necesidad de conectar y establecer canales de colaboración entre los sectores público y privado para hacer realidad el reto de la digitalización de la Administración, la apertura de los datos de que dispone y la ejecución de proyectos de territorio inteligente.

La meta a la que deben aspirar las administraciones públicas es lograr un verdadero gobierno abierto que devuelva a la ciudadanía la confianza en las instituciones. Para conseguir este objetivo, es necesario que las administraciones no sólo lleven a cabo proyectos innovadores y transparentes que agilicen la interacción ciudadana con las instituciones, sino también que aprendan a comunicarse efectivamente con la sociedad. En este sentido, el Congreso ha hecho patente la relevancia de ofrecer datos abiertos en formatos inteligibles y la centralidad de las redes sociales como vía de aproximación a los ciudadanos.

Iniciativas como la celebración del Congreso de Gobierno Digital constituyen oportunidades únicas para avanzar hacia la digitalización y la apertura de las administraciones públicas. Esta segunda edición ha servido para poner en común las experiencias en marcha, los proyectos en proceso de lanzamiento y las oportunidades de colaboración y de transferencia de tecnologías aplicables entre los responsables públicos. Teniendo en cuenta el éxito de participación y la relevancia de las aportaciones, ¿no esperáis ya una tercera edición del Congreso de Gobierno Digital?

II Congrés de Govern Digital

governdigital2017_dia1_171Els passats dies 25 i 26 de gener s’ha celebrat a Barcelona la segona edició del Congrés de Govern Digital, organitzat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC i el Consorci Localret, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i que enguany ha reflexionat entorn “El repte de la societat digital i la transformació de les administracions públiques”. La trobada ha permès crear un fructífer punt d’intercanvi i debat al voltant de les infraestructures que han de permetre una bona governança i una gestió pública eficient, mitjançant una Administració oberta i innovadora que doni resposta a les demandes i expectatives de la ciutadania.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha estat l’escenari escollit per acollir els més de 1.400 congressistes que han participat a la trobada, entre ells els màxims representants i els responsables de projectes d’èxit en aquest àmbit de les diferents administracions públiques de Catalunya, així com les empreses capdavanteres del sector i diversos experts relacionats amb la matèria.

El Congrés ha posat de manifest la necessitat de connectar i establir canals de col·laboració entre els sectors públic i privat per fer realitat el repte de la digitalització de l’Administració, l’obertura de les dades de què disposa i l’execució de projectes de territori intel·ligent.

La fita a què han d’aspirar les administracions públiques és assolir un veritable govern obert que retorni a la ciutadania la confiança en les institucions. Per aconseguir aquest objectiu, és necessari que les administracions no només duguin a terme projectes innovadors i transparents que agilitzin la interacció ciutadana amb les institucions, sinó també que aprenguin a comunicar-se efectivament amb la societat. En aquest sentit, el Congrés ha fet palesa la rellevància d’oferir dades obertes en formats intel·ligibles i la centralitat de les xarxes socials com a via d’aproximació als ciutadans.

Iniciatives com la celebració del Congrés de Govern Digital constitueixen oportunitats úniques per avançar cap a la digitalització i l’obertura de les administracions públiques. Aquesta segona edició ha servit per posar en comú les experiències en marxa, els projectes en procés de llançament i les oportunitats de col·laboració i de transferència de tecnologies aplicables entre els responsables públics. Tenint en compte l’èxit de participació i la rellevància de les aportacions, no espereu ja una tercera edició del Congrés de Govern Digital?

Més informació:

Materials de la 46a sessió web: ‘És possible un país amb govern obert?’

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

A la 46a sessió web Raül Romeva, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert, han explicat les estratègies i polítiques de govern obert que impulsa la Generalitat de Catalunya.
A continuació us en fem un resum i enllacem els diferents materials amb relació a la sessió.

45a sessió web: ‘Transformar una organització per la via digital’

A la 45a sessió web, ‘Transformar una organització per la via digital’, Luis Villa ha explicat com la incorporació d’activitats digitals, i les seves actuals dimensions (mobilitat,cloud computing, big data, smart cities, internet de les coses, xarxes socials…transforma les organitzacions i l’Administració A continuació us en fem un resum i enllacem els diferents materials amb relació a la sessió.

Gobierno abierto: evaluación de la gestión pública y participación en la acción de gobierno

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha el portal Gobierno abierto que se estructura en los tres ejes activos del gobierno abierto: la transparencia, los datos abiertos y la participación.

Gobierno abierto forma parte de la campaña institucional que el Gobierno ha puesto en marcha para concienciar a la ciudadanía sobre las políticas de gobierno abierto que persiguen una comunicación bidireccional, transparente y permanente entre ciudadanía y Administración.

La apuesta de la Generalitat por un gobierno abierto forma parte de un conjunto de medidas tales como el Código de conducta de los altos cargos, el Decreto ley en materia de contratación pública, o la creación de la comisión interdepartamental encargada de hacer efectiva la Ley de transparencia.

El portal contiene información institucional, documentación relativa a la gestión económica, a la acción de Gobierno y la normativa, y hace públicos los contratos, convenios y subvenciones. Asimismo, se puede acceder a un conjunto de datasets, de datos abiertos, para avanzar hacia la gobernanza abierta y promover así la creación de valor con la reutilización de los datos públicos, ordenar internamente los sistemas de información dentro del Administración y fomentar la interoperabilidad entre servicios del sector público. Además, con estos datos se quiere favorecer la participación de la ciudadanía en las políticas públicas.

Más información

Govern obert: avaluació de la gestió pública i participació en l’acció de govern

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el portal Govern obert que s’estructura en els tres eixos actius del govern obert: la transparència, les dades obertes i la participació.

Govern obert forma part de la campanya institucional que el Govern ha posat en marxa per conscienciar la ciutadania sobre les polítiques de govern obert  que persegueixen una comunicació bidireccional, transparent i permanent entre ciutadania i Administració.

L’aposta de la Generalitat per un govern obert forma part d’un conjunt de mesures  com ara el Codi de conducta dels alts càrrecs, el Decret llei en matèria de contractació pública, o la creació de la comissió interdepartamental encarregada de fer efectiva la Llei de transparència.

El portal conté informació institucional, documentació relativa a la gestió econòmica, a l’acció de Govern i la normativa, i fa públics els contractes, convenis i subvencions. Així mateix, es pot accedir a un conjunt de datasets, de dades obertes, per avançar cap a la governança oberta i promoure, així, la creació de valor amb la reutilització de les dades públiques, ordenar internament els sistemes d’informació dins l’Administració i fomentar la interoperabilitat entres serveis del sector públic. A més, amb aquestes dades es vol afavorir la participació de la ciutadania en les polítiques públiques.

Més informació

Materials de la sessió ‘Ús de Facebook a l’Administració pública’. Barcelona, 27 d’octubre de 2016

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

La Generalitat ha organitzat una sessió sobre l’ús de Facebook a l’Administració pública adreçada a responsables i gestors de comptes corporatius de xarxes socials de totes les administracions de Catalunya.
La Generalitat inicia així una nova forma de lideratge relacional i en xarxa perquè totes les administracions radicades a Catalunya comparteixin el seu coneixement i les seves bones pràctiques.

S’hi han explicat bones pràctiques de l’ús de Facebook a la Generalitat: concretament dels Mossos d’Esquadra, del Banc de Sang i Teixits i de l’estratègia a les xarxes socials de Gencat.
També hi han intervingut Natalia Basterrechea, directora d’Afers Públics de Facebook, i Gustavo Pernas, de la part comercial de Facebook a Dublín, per explicar quines estratègies i recursos podem fer servir per comunicar millor a Facebook.

La Generalitat estrena un bot en Telegram con información sobre equipamientos sanitarios, farmacias o comisarías próximos

bot (2)

Localizar comisarías, centros sanitarios y farmacias cercanas a la ubicación del usuario o a la que indique expresamente es el nuevo servicio que ofrece el bot (abreviatura de robot en inglés) que ha puesto en marcha la Generalitat en Telegram, al que se puede acceder a través de la dirección http://telegram.me/Generalitat_Bot

Una vez se selecciona el equipamiento, se recibe información con el nombre del equipamiento, la dirección, la población, el teléfono y el mapa donde se encuentra el equipamiento.  El bot ofrece los resultados ordenados por proximidad al lugar donde nos hemos geolocalizado. Si la consulta no devuelve resultados o no son satisfactorios el bot sugiere dirigirse al canal @gencat012 de Telegram para poder realizar la consulta directamente a un operador del 012.

La información que ofrece el bot se obtiene de la consulta a la base de datos de equipamientos oficiales de la Generalitat de Cataluña. Próximamente se pondrán en marcha otros servicios como la predicción del tiempo por comarcas.

Más información

En la prensa:

Vilaweb (04.08.16)

Europa Press (03.08.2016)

CatZona (03.08.2016)

Viladeroses.cat (04.08.2016)

La Generalitat estrena un bot a Telegram amb informació sobre equipaments sanitaris, farmàcies o comissaries propers

bot (2)

Localitzar comissaries, centres sanitaris i farmàcies properes a la ubicació de l’usuari o a la que indiqui expressament és el nou servei que ofereix el bot (abreviatura de robot en anglès) que ha posat en marxa la Generalitat a Telegram, al qual es pot accedir a través de l’adreça http://telegram.me/Generalitat_Bot

Un cop que se selecciona l’equipament, es rep informació amb el nom de l’equipament, l’adreça, la població, el telèfon i el mapa on es troba l’equipament. El bot ofereix els resultats ordenats per proximitat al lloc on ens hem geolocalitzat. Si la consulta no retorna resultats o no són satisfactoris el bot suggereix que ens adrecem al canal @gencat012 de Telegram perquè fer la consulta directament a un operador del 012.

La informació que ofereix el bot s’obté de la consulta a la base de dades d’equipaments oficials de la Generalitat de Catalunya. Properament es posaran en marxa altres serveis com la predicció del temps per comarques.

Més informació

A la premsa:

Vilaweb (04.08.16)

Europa Press (03.08.2016)

CatZona (03.08.2016)

Viladeroses.cat (04.08.2016)