Reforma de les administracions públiques estatals

Reproduïm una adaptació de l’article ‘En què consisteix la reforma de les administracions públiques’ publicat el 8 d’octubre passat al blog del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC).

La reforma de les administracions públiques pretén aconseguir una administració totalment electrònica, interconnectada i transparent. Se centra en dos àmbits:

 • Les relacions externes de l’Administració amb la ciutadania i les empreses. Se n’ocupa la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • L’organització i les relacions internes dins de cada administració i entre les diferents administracions. Hi fa referència la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

Principals novetats per a la ciutadania

 • Es faciliten les relacions electròniques dels ciutadans amb l’Administració. Amb aquest objectiu s’habilita la presentació d’escrits en qualsevol moment en el registre electrònic de qualsevol administració, amb independència de qui en sigui el destinatari.
 • Se simplifiquen els mitjans d’identificació i de signatura electrònica que es poden fer servir per als tràmits administratius: ús de claus electròniques, assistència personal i notificacions push al ciutadà.
 • Es redueixen les càrregues administratives i s’estableix, com a regla general, no sol·licitar documents originals ja registrats (per exemple, la declaració de la renda o els certificats d’empadronament, etc.).
 • Hi haurà un únic procediment comú, més fàcil de conèixer, i un d’exprés, més àgil, per a supòsits menors.
 • Es pot reduir l’import de les sancions per pagament o per reconeixement de la responsabilitat.
 • Es poden conèixer les principals reformes previstes d’aprovar cada any a través de l’anomenat Pla anual normatiu.

Principals novetats per a les empreses

 • Es relacionen obligatòriament de forma electrònica amb totes les administracions.
 • Es redueixen les càrregues administratives i s’estableix, com a regla general, no sol·licitar documents originals ja registrats (per exemple: llicències o autoritzacions ja expedides).
 • En l’àmbit estatal, es fixa amb caràcter general una data comuna (gener i juny) d’entrada en vigor de les normes que imposin obligacions a professionals i empreses per al desenvolupament de la seva activitat econòmica o professional.

Major transparència i funcionament més àgil de les administracions públiques

 • Totes les comunicacions entre administracions seran íntegrament electròniques en tots els procediments. Això reduirà temps de tramitació.
 • Creació d’un inventari únic i públic de tots els organismes i entitats vinculats o dependents de totes les administracions.
 • Creació d’un nou registre estatal en el qual constarà tot el llistat d’òrgans de cooperació en què participa l’Administració General de l’Estat, així com dels convenis que l’Estat té subscrits amb altres administracions.
 • Es podran consultar les propostes normatives a través del web amb caràcter previ. Hi haurà una avaluació de les iniciatives normatives aprovades l’any anterior com a mecanisme de control expost.
 • Les conferències sectorials (principal òrgan de cooperació entre l’Estat i les comunitats autònomes) han de ser informades sobre els projectes normatius, quan afectin l’àmbit competencial d’altres administracions públiques, amb l’objectiu de millorar l’intercanvi d’informació entre les diferents administracions i evitar l’aparició de duplicitats.

Major control i disciplina de les administracions públiques per reforçar la consolidació fiscal

 • El Projecte de llei de règim jurídic del sector públic simplifica el sector públic institucional.
 • Es creen nous controls sobre les entitats i organismes del sector públic.
 • Es fa més exigent la creació de nous organismes i entitats estatals per evitar-ne la proliferació injustificada.
 • S’aclareix el contingut mínim dels convenis subscrits entre administracions públiques i es regulen els tràmits i informes preceptius als quals s’han de sotmetre.

Millor cooperació i coordinació entre les diferents administracions públiques

 • Es regulen els elements bàsics de composició i funcionament de la Conferència de Presidents, formada pel president del Govern i els presidents autonòmics.
 • Es regulen de forma més precisa les conferències sectorials com a òrgans de cooperació essencials entre l’Estat i les comunitats autònomes.
 • S’inclouen mesures específiques per millorar el funcionament de l’Administració General de l’Estat, com els requisits d’idoneïtat dels alts càrrecs o la tramitació electrònica de propostes i acords de Govern.

Deixa un comentari