Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, és un repositori d’accés obert, permanent i gratuït als recursos digitals derivats de la producció científica de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya. S’impulsa, així, la política institucional d’accés lliure a la literatura científica, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels drets d’autor. Amb aquest repositori es vol propiciar l’elaboració d’una política d’accés obert a la informació per afavorir-ne l’accessiblitat, la visibilitat, l’impacte i el reconeixement.

La revolució digital ha canviat radicalment la forma de difondre la informació científica. Actualment, gairebé totes les publicacions que s’elaboren estan disponibles en línia. L’accés a aquesta informació és essencial per a la recerca, la innovació i per salvaguardar el patrimoni científic, que haurà de ser adequadament conservat per a les properes generacions.

Scientia permet fer visible la producció dels professionals de la ciència. Respon a la finalitat de recollir els continguts digitals generats per l’activitat investigadora dels membres d’un col·lectiu o d’una comunitat. A més, en facilita la gestió i la difusió donat que es preserven, s’organitzen i se’n facilita l’accés i la distribució.

El dipòsit d’informació recull el compromís social avalat per les declaracions d’àmbit internacional de suport i reconeixement del valor de l’accés obert a la literatura científica i seguint les recomanacions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i l’Horitzó 2020, Programa marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació (2014-2020).

Al mateix temps, vol incrementar la visibilitat i la interoperabilitat dels documents amb altres sistemes de recollida i explotació de la producció científica, tant a escala nacional com internacional, d’acord amb el model de referència Open Archival Information System (OAIS) ISO 14721:2003, els protocols OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) ), amb l’estàndard internacional de metadades definides pel Dublin Core i les llicències d’accés obert Creative Commons. Scientia proporciona als documents publicats una URL permanent.

Leave a Reply