Idescat: ginys i API cap a l’obertura de dades

La invenció del web va suposar una revolució en l’accés als continguts. Gràcies als enllaços, de sobte, qualsevol informació era a un clic de distància. Quasi vint anys després, ¿podem reduir aquesta distància? ¿Podem invertir la iniciativa de la comunicació fent que l’usuari no hagi d’anar a la informació sinó que la informació vagi a l’usuari? ¿Podem, en definitiva, obrir les dades i deixar que viatgin fins a les comunitats d’usuaris, on s’enriqueixin barrejant-se amb altres continguts?

L’Idescat ja ha fet passos cap a aquesta direcció. L’última iniciativa ha estat el desenvolupament de ginys (en anglès, widgets), és a dir, petites aplicacions que permeten integrar en una pàgina web informació externa copiant unes poques línies de codi. Els primers ginys de l’Idescat són els d’Indicadors al dia, que proporcionen informació actualitzada personalitzable per al seguiment de l’economia catalana.

L’Idescat, però, no s’ha reservat el monopoli del desenvolupament dels ginys basats en la seva informació, sinó que els ha construït amb una concepció oberta. Es basen en una interfície de programació d’aplicacions (API) que ofereix mètodes perquè els programes de tercers puguin obtenir la informació de l’Idescat i integrar-la en altres serveis. Per tant, qualsevol la pot utilitzar per desenvolupar els seus ginys o aplicacions.

View in english

Idescat: widgets y API hacia la apertura de datos

La invención de la web supuso una revolución en el acceso a los contenidos. Gracias a los enlaces, de repente, cualquier información se hallaba a un clic. Casi veinte años después, ¿podemos reducir esta distancia? ¿Podemos invertir la iniciativa de la comunicación haciendo que el usuario no tenga que acudir a la información sino que la información vaya al usuario? ¿Podemos, en definitiva, abrir los datos y dejar que viajen hacia las comunidades de usuarios, donde se enriquezcan mezclándose con otros contenidos?

El Idescat ya ha dado pasos hacia esta dirección. La última iniciativa ha sido el desarrollo de widgets, es decir, pequeñas aplicaciones que permiten integrar en una página web información externa copiando unas pocas líneas de código. Los primeros widgets del Idescat son los de Indicadores al dia, que proporcionan información actualizada personalizable para el seguimiento de la economía catalana.

El Idescat, sin embargo, no se ha reservado el monopolio del desarrollo de los widgets basados en su información, sino que los ha construido con una concepción abierta. Se basan en una interfaz de programación de aplicaciones widgets o aplicaciones. (API) que ofrece métodos para que los programas de terceros puedan obtener la información del Idescat e integrarla en otros servicios. Por lo tanto, cualquiera puede utilizarla para desarrollar sus

View in english